Przetargi.pl
Zakup i sukcesywna dostawa trumien do pochówku zmarłych

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 25-619 Kielce, ul. Młoda 28
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 3450781 , fax. 041 3451494
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o.
  ul. Młoda 28 28
  25-619 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 3450781, fax. 041 3451494
  REGON: 29041646000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.puk-kielce.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i sukcesywna dostawa trumien do pochówku zmarłych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa trumien(podzielona na 2 części) zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia w załączniku 1 do SIWZ. Zamawiający informuje, że przy dostawie trumien do pochówku zmarłych będących przedmiotem zamówienia stosuje PRAWO OPCJI, oznacza to że podane wielkości są wielkościami maksymalnymi, które mogą, ale nie muszą być dostarczone w trakcie realizacji zamówienia. Natomiast gwarantowana ilość trumien, które zostaną dostarczone, to ilość minimalna z każdej wymienionej pozycji w załączniku 1 do SIWZ. W formularzu ofertowym wykonawca powinien podać cenę za maksymalną ilość zamówionych trumien w poszczególnych częściach zamówienia. W dostarczanych trumnach wilgotność drewna powinna kształtować się na poziomie do 15%.Zamawiający zastrzega możliwość zamówienia trumien o innych niż standardowe wymiary np. dłuższych, szerszych (po cenach takich samych jak podane w ofercie cenowej). Parametry techniczne : standardowa trumna ma wymiary zewnętrzne: -długość - 200 cm, -szerokość -60-70 cm, -wysokość -50-60 cm. Zmiana zabarwienia trumny i rodzaju powłoki malarskiej nie stanowi zmiany wzoru. Nie dopuszcza się jakichkolwiek uchybień w wykonaniu powłoki lakierniczej - śladów szlifowania, przebarwień, zacieków, pięknieć, pęcherzy, odrysów i nierówności. Łączenia poszczególnych elementów drewnianych muszą być dobrze spasowane bez widocznych pęknięć, szczelin i szpachlowań.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 392961004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 11 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: Część I- 1 000,00 PLN (tysiąc złotych) Część II- 500,00 PLN (pięćset złotych) przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wykonawca składa ofertę na kilka części, to wadium powinno być sumą odpowiednich wartości z poszczególnych części. Wadium musi obejmować okres związania ofertą. Wadium może być wnoszone w następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt. 2 Ustawy z dnia 09.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. nr 109, poz.1158, z późn. zm.). W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, powinna ona być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i zawierać następujące elementy: a) nazwę Wykonawcy, beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta oraz wskazanie ich siedziby b) nazwę zamówienia c) określenie wierzytelności która ma być zabezpieczona gwarancją d) kwotę gwarancji e) terminu ważności gwarancji f) zobowiązania gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, lub - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub - zawarcie w umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, kwota wymieniona w w/w pkt.. powinna być wpłacona przelewem na konto: BGK OK nr 22 1130 1192 0027 6099 5620 0001 tytułem: Wadium - przetarg na Dostawa trumien. Innych form wniesienia wadium zamawiający nie dopuszcza!!! Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu przelewem bankowym Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi otrzymanie środków przed upływem składania ofert. 8.6. Wadium wnoszone w innych, dopuszczalnych przez zamawiającego formach należy dołączyć do oferty. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium w przypadkach określonych w art.46 ust.1,1a i 2 Ustawy Pzp. Nie wniesienie wadium przed upływem terminu składania ofert skutkuje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust.2 pkt. 2 Ustawy Pzp. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami ( zgodnie z art. 46 ust 5 Ustawy Pzp), jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.puk-kielce.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach