Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa trumien i krzyży w 2016 roku z podziałem na zadania. CPV 39296100-4 CPV 39296000-3.

Zakład Usług Pogrzebowych Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim ogłasza przetarg

 • Adres: 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Długa 8
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 2666355, 2478300 , fax. 041 2478300
 • Data zamieszczenia: 2015-12-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Usług Pogrzebowych Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim
  ul. Długa 8 8
  27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 2666355, 2478300, fax. 041 2478300
  REGON: 29038463600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.arl.ostrowiec.pl/bip/zup/ ; www.um.ostrowiec.pl/samorzad/przetargi-i-zamowienia-publiczne/przeta
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Spółka ze 100% udziałem jednostki samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa trumien i krzyży w 2016 roku z podziałem na zadania. CPV 39296100-4 CPV 39296000-3.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  : Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa trumien i krzyży w 2016 r. z podziałem na zadania. Wspólny Słownik Zamówień (CPV 39296100-4) ( CPV 39296000-3).Pod pojęciami: Trumna Zamawiający rozumie trumnę, która musi posiadać: -wieko i boki wykonane z drewna litego liściastego twardego i miękkiego lub iglastego, sezonowanego, suchego, o gr. min. 22mm poddanego pełnej obróbce stolarskiej .Zamawiający nie dopuszcza stosowania okleiny zewnętrznej. -krawędzie elementów zaokrąglone, -pełne wyposażenie: poduszkę , wnętrze wybite materiałem atłasowym, koronki, okucia i uchwyty metalowe, wizerunek oraz inne ozdoby,-dno i poduszkę z warstwą materiału chłonnego, -dno i ścianki boczne nieprzepuszczalne, szczelnie przylegające wieko, -powierzchnie zewnętrzne malowane minimum dwa razy lakierem, metodą natryskową,- nie dopuszcza się jakichkolwiek uchybień w wykonaniu powłoki lakierniczej - śladów szlifowania, przebarwień, zacieków, pęknięć, pęcherzy, odprysków i nierówności,-łączenia poszczególnych elementów drewnianych muszą być dobrze spasowane bez widocznych pęknięć, szczelin, -dno wykonane z poprzecznych desek zabezpieczonych listwą przed ich wypadaniem -nie może posiadać żadnych szczelin, -waga trumny dębowej dla osoby dorosłej powinna wynosić około 60 kg.-waga trumny z drewna liściastego dla osoby dorosłej około 45kg,-trumna kremacyjna wykonana z drzewa miękkiego nie może być lakierowana i nie może posiadać elementów metalowych. Krzyż Zamawiający rozumie krzyż, który musi być:-wykonany z drewna iglastego lub liściastego, suszonego, sezonowanego, -malowany minimum 2 razy,-wyposażony w wizerunek lub inne ozdoby, -elementy dobrze spasowane bez widocznych pęknięć, szczelin. Standardowa trumna ma wymiary zewnętrzne: - długość - 200 cm, -szerokość -60-70 cm, -wysokość -50-60 cm. Trumna dziecięca ma długość do 75 cm. Trumna do ekshumacji ma wymiary zewnętrzne: -długość - 120 cm,-szerokość - 50 cm, - wysokość- 40 cm. Zamawiający zastrzega możliwość zamówienia trumien o innych niż standardowe wymiary np. dłuższych, szerszych. Wielkość zamówienia wynosi około 800 sztuk. Zamówienie będzie realizowanie w następujących dwóch częściach, które to określane są w niniejszej specyfikacji mianem :Zadania. Zadanie nr 1 : 590 szt. Zadanie nr 2: 210 szt. Uwaga: podane ilości dostaw są ilościami szacunkowymi wyliczonymi na podstawie ilości dostaw w roku 2015 r. i nie mogą być podstawą żadnych roszczeń odszkodowawczych. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu mniejszej ilości trumien oraz krzyży niż to określono w SIWZ i umowie z powodu zmian okoliczności, których nie można było wcześniej przewidzieć, na które Zamawiający nie miał wpływu. W takiej sytuacji Wykonawca nie będzie wnosił żadnych zastrzeżeń oraz roszczeń. Zmiana zabarwienia trumny i rodzaju powłoki malarskiej nie stanowi zmiany wzoru. Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia: Dostawy trumien realizowane są sukcesywnie, w miarę potrzeb Zamawiającego , min. 24 godziny od złożenia zamówienia telefonicznego przez Zamawiającego. Termin realizacji nie może być dłuższy niż 3 dni robocze od dnia złożenia zamówienia. Miejsce dostaw: magazyn w siedzibie Zamawiającego z wniesieniem i ustawieniem. Koszt dostawy do siedziby Zamawiającego pokrywa Wykonawca. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia trumien, i krzyży w pełni odpowiadających wymaganiom jakościowym zgodnie z obowiązującymi normami. Trumny i krzyże, niespełniające wymagań jakościowych nie zostaną przyjęte i muszą zostać wymienione na właściwe w ciągu max 2 dni od zgłoszenia. -Wszelkie koszty wymiany poniesie Wykonawca.-Gwarancja: minimum 12 miesięcy. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na Zamówienie. Zamawiający zastrzega jednocześnie, iż jeden Wykonawca może złożyć ofertę na zadanie nr 1 lub na zadanie nr 2 , lub na oba zadania z wyszczególnieniem poszczególnych zadań. Zamawiający uzna , iż oferta złożona spełnia wymagania jeśli zawierać będzie minimum : - dla zadania nr 1 - 10 różnych wzorów trumien, - dla zadania nr 2 - 6 różnych wzorów trumien, - dla zadania nr 1 i nr 2 - 15 różnych wzorów trumien. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć fotografie zawartego w ofercie towaru z nazwą oraz z opisem zastosowanych materiałów -katalogi. Oferta nie spełniająca powyższych wymagań zostanie odrzucona, jako oferta nie spełniającą wymogów SIWZ. Istotne postanowienia w tym przyszłe zobowiązania wykonawcy i zamawiającego określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 392961004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium. Zamawiający określa wadium na kwotę 10000 PLN słownie: dziesięć tysięcy złotych. W przypadku złożenia ofert częściowych wysokość wadium dla każdego zadania wynosi odpowiednio : a Zadanie nr 1 - 7500 PLN słownie: siedem tysięcy pięćset , b Zadanie nr 2 - 2500 PLN słownie: dwa tysiące pięćset . Wadium musi być złożone przed upływem terminu - dzień, miesiąc, rok i godzina- składania ofert wskazanego w punkcie XI.1. SIWZ. Wadium może być wnoszone w następujących formach: a.pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w punkcie I.6.c.SIWZ, b.poręczeniach bankowych, c.poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, d.gwarancjach bankowych, e.gwarancjach ubezpieczeniowych, f.poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, przelewem na rachunek Zamawiającego , na poleceniu przelewu należy wpisać: Wadium - przetarg na dostawę trumien i krzyży. Ponadto Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o wniesieniu wadium. W pozostałych przypadkach wymagane jest dołączenie oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego. Dokumenty, o których mowa w punkcie VII.4. b-f muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą. W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data i godzina wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w punkcie I. 6 c SIWZ. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku określa Ustawa.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Jakość
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.arl.ostrowiec.pl/bip/zup/; www.um.ostrowiec.pl/samorzad/przetargi-i-zamowienia-publiczne/przeta
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach