Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa trumien i krzyży w 2013 roku z podziałem na zadania.

Zakład Usług Pogrzebowych Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim ogłasza przetarg

 • Adres: 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Długa 8
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 2666355, 2478300 , fax. 041 2478300
 • Data zamieszczenia: 2012-12-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Usług Pogrzebowych Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim
  ul. Długa 8 8
  27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 2666355, 2478300, fax. 041 2478300
  REGON: 29038463600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.arl.ostrowiec.pl/bip/zup/; www.um.ostrowiec.pl/samorzad/przetargi-i-zamowienia-publiczne/przeta
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Spółka ze 100% udziałem jednostki samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa trumien i krzyży w 2013 roku z podziałem na zadania.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa trumien i krzyży z podziałem na zadania. Wspólny Słownik Zamówień (CPV 39296100-4) ( CPV 39296000-3) Pod pojęciami: - trumna Zamawiający rozumie trumnę z pełnym wyposażeniem: tzn. z kapą, poduszką , okuciami, uchwytami, wizerunkiem i innymi ozdobami, - krzyż- krzyż drewniany z wizerunkiem i innymi ozdobami. Parametry techniczne : Standardowa trumna ma wymiary zewnętrzne: - długość - 200 cm, - szerokość -60-70 cm, - wysokość -50-60 cm. Trumna dziecięca ma długość do 75 cm. Trumna do ekshumacji ma wymiary zewnętrzne: - długość - 120 cm, - szerokość - 50 cm, - wysokość - 40 cm Zamawiający zastrzega możliwość zamówienia trumien o innych niż standardowe wymiary np. dłuższych, szerszych. Wielkość zamówienia wynosi około 920 sztuk. Zamówienie będzie realizowanie w następujących dwóch częściach, które to określane są w niniejszej specyfikacji mianem :Zadania. a) Zadanie nr 1 : - Trumny dębowe sarkofagi - 230 szt. minimalna ilość wzorów- 5 wzorów, - Trumny ekskluzywne - 70 szt. ilość wzorów nieograniczona, - Trumny olchowe zwykłe - 20 szt. ilość wzorów nieograniczona, - Trumny olchowe sarkofagi - 60 szt. ilość wzorów nieograniczona, - Trumny bukowe sarkofagi - 230 szt. minimalna ilość wzorów- 5 wzorów, - Trumny do kremacji - 30 szt. ilość wzorów nieograniczona, - Trumny dziecięce - 15 szt. ilość wzorów nieograniczona, - Krzyże drewniane - 40 szt. ilość wzorów nieograniczona. Razem : - 695 szt. b) Zadanie nr 2: - Trumny dębowe sarkofagi - 70 szt. minimalna ilość wzorów- 3 wzory, - Trumny ekskluzywne - 25 szt. ilość wzorów nieograniczona, - Trumny bukowe sarkofagi - 90 szt. minimalna ilość wzorów- 3 wzory, - Trumny do ekshumacji - 10 szt. ilość wzorów nieograniczona, - Krzyże drewniane - 30 szt. ilość wzorów nieograniczona., Razem : - 225 szt. Dostawy trumien realizowane są sukcesywnie, w miarę potrzeb Zamawiającego po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym. Zmiana zabarwienia trumny i rodzaju powłoki malarskiej nie stanowi zmiany wzoru. Oferta nie spełniająca powyższych wymagań zostanie odrzucona, jako oferta nie spełniającą wymogów SIWZ. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na Zamówienie. Zamawiający zastrzega jednocześnie, iż jeden Wykonawca może złożyć ofertę na zadanie nr 1 lub na zadanie nr 2 , lub na oba zadania z wyszczególnieniem poszczególnych zadań. Zamawiający uzna , iż oferta złożona spełnia wymagania jeśli zawierać będzie minimum : - dla zadania nr 1 - 10 różnych wzorów trumien, - dla zadania nr 2 - 6 różnych wzorów trumien, - dla zadania nr 1 i nr 2 - 15 różnych wzorów trumien. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć fotografie zawartego w ofercie towaru z nazwą oraz z opisem zastosowanych materiałów (katalogi). Sposób wykonania przedmiotu zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 392961004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium. Zamawiający określa wadium na kwotę 10000 PLN ( słownie: dziesięć tysięcy złotych.) W przypadku złożenia ofert częściowych wysokość wadium dla każdego zadania wynosi odpowiednio : a) Zadanie nr 1 - 7500 PLN (słownie: siedem tysięcy pięćset ), b) Zadanie nr 2 - 2500 PLN ( słownie: dwa tysiące pięćset) . Wadium musi być złożone przed upływem terminu ( dzień, miesiąc, rok i godzina) składania ofert wskazanego w punkcie XI.1. SIWZ. Wadium może być wnoszone w następujących formach: a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w punkcie I.6.c).SIWZ, b) poręczeniach bankowych, c) poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, d) gwarancjach bankowych, e) gwarancjach ubezpieczeniowych, f) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620) Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, przelewem na rachunek Zamawiającego , na poleceniu przelewu należy wpisać: Wadium - przetarg na dostawę trumien i krzyży. Ponadto Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o wniesieniu wadium. W pozostałych przypadkach wymagane jest dołączenie oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego. Dokumenty, o których mowa w punkcie VII.4. b)-f) muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą. W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data i godzina wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w punkcie I. 6 c) SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.arl.ostrowiec.pl/bip/zup/; www.um.ostrowiec.pl/samorzad/przetargi-i-zamowienia-publiczne/przeta
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach