Przetargi.pl
Zakup i dostawa trumien do pochówku zmarłych

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 25-619 Kielce, ul. Młoda 28
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 3450781 , fax. 041 3451494
 • Data zamieszczenia: 2012-12-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o.
  ul. Młoda 28 28
  25-619 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 3450781, fax. 041 3451494
  REGON: 29041646000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.puk-kielce.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa trumien do pochówku zmarłych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia określona została w załączniku nr 1 do SIWZ.Zamawiający informuje, że przy dostawie trumien do pochówku zmarłych będących przedmiotem zamówienia stosuje PRAWO OPCJI, oznacza to że podane wielkości są wielkościami maksymalnymi, które mogą, ale nie muszą być dostarczone w trakcie realizacji zamówienia. Natomiast gwarantowana ilość trumien, które zostaną dostarczone, to ilość minimalna z każdej wymienionej pozycji w załączniku 1 do SIWZ. W formularzu ofertowym wykonawca powinien podać cenę za maksymalną ilość zamówionych trumien w poszczególnych częściach zamówienia. W dostarczanych trumnach wilgotność drewna powinna kształtować się na poziomie do 15%. Zamawiający zastrzega możliwość zamówienia trumien o innych niż standardowe wymiary np. dłuższych, szerszych ( po cenach takich samych jak podane w ofercie cenowej). Parametry techniczne : -standardowa trumna ma wymiary zewnętrzne: -długość - 200 cm, -szerokość -60-70 cm, -wysokość -50-60 cm. Zmiana zabarwienia trumny i rodzaju powłoki malarskiej nie stanowi zmiany wzoru. Nie dopuszcza się jakichkolwiek uchybień w wykonaniu powłoki lakierniczej - śladów szlifowania, przebarwień, zacieków, pięknieć, pęcherzy, odrysów i nierówności. Łączenia poszczególnych elementów drewnianych muszą być dobrze spasowane bez widocznych pęknięć, szczelin i szpachlowań.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 392961004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium na poszczególne części zamówienia w następujących wysokościach: Część I- 500,00 PLN (pięćset złotych) Część II- 500,00 PLN (pięćset złotych) Część III- 500,00 PLN (pięćset złotych) Część IV- 500,00 PLN (pięćset złotych) przed upływem terminu składania ofert. Wadium musi obejmować okres związania ofertą. Jeżeli wykonawca składa ofertę na kilka grup, to wadium powinno być sumą odpowiednich wartości z poszczególnych grup. Wadium może być wnoszone w następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 Ustawy z dnia 09.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. nr 109, poz.1158, z późn. zm.). W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, kwota wymieniona w w/w pktpowinna być wpłacona przelewem na konto: BGK OK nr 22 1130 1192 0027 6099 5620 0001 tytułem: Wadium - przetarg na Dostawa trumien. Innych form wniesienia wadium zamawiający nie dopuszcza!!!

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.puk-kielce.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach