Przetargi.pl
Dostawa sprzętu komputerowego dla Politechniki Świętokrzyskiej

Politechnika Świętokrzyska ogłasza przetarg

 • Adres: 25-314 Kielce, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 3424150 , fax. 041 3443874,041 3424140
 • Data zamieszczenia: 2015-12-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Świętokrzyska
  Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7 7
  25-314 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 3424150, fax. 041 3443874,041 3424140
  REGON: 00000169500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tu.kielce.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu komputerowego dla Politechniki Świętokrzyskiej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem tj: pakietów oprogramowania i systemów informatycznych, komputera biurkowego, komputerów przenośnych, komputerów osobistych, pakietów oprogramowania do tworzenia dokumentów, drukarek laserowych, monitorów ekranowych, urządzeń sieciowych, systemów operacyjnych, komputerów wysokowydajnych, przedłużaczy, różnych pakietów oprogramowania i systemów komputerowych dla Politechniki Świętokrzyskiej zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza realizację przedmiotu zamówienia w częściach podanych w załączniku nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 480000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 14 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest do złożenia wadium odpowiednio do części zamówienia, na którą składa ofertę w wysokości: 1.część I - 10 zł. (słownie dziesięć złotych) 2.część II - 50 zł. (słownie pięćdziesiąt złotych) 3.część III - 50 zł. (słownie pięćdziesiąt złotych) 4.część IV - 50 zł. (słownie pięćdziesiąt złotych) 5.część V - 50 zł. (słownie pięćdziesiąt złotych) 6.część VI - 390 zł. (słownie trzysta dziewięćdziesiąt złotych) 7.część VII - 20 zł. (słownie dwadzieścia złotych) 8.część VIII - 225 zł. (słownie dwieście dwadzieścia pięć złotych) 9.część IX - 376 zł. (słownie trzysta siedemdziesiąt sześć złotych) 10.część X - 317 zł. (słownie trzysta siedemnaście złotych) 11.część XI - 70 zł. (słownie siedemdziesiąt złotych) 12.część XII - 38 zł. (słownie trzydzieści osiem złotych) 13.część XIII - 28 zł. (słownie dwadzieścia osiem złotych) 14.część XIV - 114 zł.(słownie sto czternaście złotych) 15.część XV - 57 zł.(słownie pięćdziesiąt siedem złotych) 16.część XVI - 155 zł.(słownie sto pięćdziesiąt pięć złotych). Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dowodu wpłaty wadium należy dołączyć do oferty. Oferent przystępujący do przetargu obowiązany jest również złożyć dokument udzielenia gwarancji, w którym zapewni minimalne warunki serwisu gwarancyjnego wg załącznika nr 5 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin dostawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.tu.kielce.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach