Przetargi.pl
Zakup i dostawa sprzętu jednorazowego dla SP ZOZ MSW w Kielcach na okres 12 miesięcy. Znak sprawy:1/PN/2014

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Kielcach ogłasza przetarg

 • Adres: 25-375 Kielce, ul. Wojska Polskiego 51
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 41 3493500, 3493521 , fax. 41 3493505
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Kielcach
  ul. Wojska Polskiego 51 51
  25-375 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 41 3493500, 3493521, fax. 41 3493505
  REGON: 29039112900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zozmswkielce.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa sprzętu jednorazowego dla SP ZOZ MSW w Kielcach na okres 12 miesięcy. Znak sprawy:1/PN/2014
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu jednorazowego dla SP ZOZ MSW w Kielcach na okres 12 miesięcy. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do SIWZ. Dostawa ma się odbywać na koszt i ryzyko Dostawcy i powinna następować do 2 dni roboczych( pod pojęciem dni roboczych rozumie się dni przypadające od pon.- piątku oprócz dni świątecznych i ustawowo wolnych od pracy) od dnia złożenia zamówienia. Termin płatności za fakturę - 30 dni od daty otrzymania. Przedmiot zamówienia musi spełniać wskazania Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane. Sprzęt jednorazowy musi być zarejestrowany w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych i musi posiadać odpowiednie świadectwa jakościowe, atesty(jeśli są wymagane). Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania stosownych dokumentów oraz partii próbnych asortymentu w celu ewentualnego wykorzystania do identyfikacji lub weryfikacji dostaw.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331410000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zozmswkielce.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach