Przetargi.pl
Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę materiałów budowlanych i wyrobów pomocniczych dla budownictwa na potrzeby własne ARL Sp. z o.o. oraz w celu realizacji projektu: ZAPROJEKTUJ SWOJĄ KARIERĘ!, realizowanego w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego POKL 2007-2014.

Agencja Rozwoju Lokalnego sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Sandomierska 26A
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 41 249 50 01; 248 03 70 , fax. 41 248 03 71
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Agencja Rozwoju Lokalnego sp. z o.o.
  ul. Sandomierska 26A 26A
  27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, woj. świętokrzyskie
  tel. 41 249 50 01; 248 03 70, fax. 41 248 03 71
  REGON: 29119807700000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę materiałów budowlanych i wyrobów pomocniczych dla budownictwa na potrzeby własne ARL Sp. z o.o. oraz w celu realizacji projektu: ZAPROJEKTUJ SWOJĄ KARIERĘ!, realizowanego w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego POKL 2007-2014.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa: fabrycznie nowych materiałów budowlanych (przyborów i narzędzi CZĘŚĆ A)oraz fabrycznie nowych materiałów tynkarskich (przyborów i narzędzi CZĘŚĆ B), Zgodnie z opisem szczegółowo określonym w załączniku nr 6A-6B do SIWZ z przeznaczeniem na realizację projektu ZAPROJEKTUJ SWOJĄ KARIERĘ oraz fabrycznie nowych materiałów budowlanych (przyborów i narzędzi ( CZĘŚĆ C ) Zgodnie z opisem szczegółowo określonym w załączniku nr 6C do SIWZ z przeznaczeniem na potrzeby własne ARL Sp. z o.o.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 441000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.arl.ostrowiec.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach