Przetargi.pl
Świadczenie usług stałego dosyłu i rozpowszechniania programu radiowego Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio Kielce SA z Dobromierza

Polskie Radio Rozgłośnia Regionalna "Radio Kielce" S.A. ogłasza przetarg

 • Adres: 25-317 Kielce, ul. Radiowa 4
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041/368-12-00
 • Data zamieszczenia: 2014-01-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Polskie Radio Rozgłośnia Regionalna "Radio Kielce" S.A.
  ul. Radiowa 4 4
  25-317 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 041/368-12-00
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.radio.kielce.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Radio Publiczne, Spółka Akcyjna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług stałego dosyłu i rozpowszechniania programu radiowego Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio Kielce SA z Dobromierza
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  I. świadczenie usług stałego rozpowszechniania programu radiowego Zamawiającego przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, poprzez nadajniki UKF z obiektu nadawczego w Dobromierzu, - Dobromierz, woj. Świętokrzyskie, pow. Włoszczowski, gmina Kluczewsko, długość geograficzna: 19E55 30, szerokość geograficzna: 51N00 00 Z maksymalnymi parametrami określonymi w decyzji Urzędu Komunikacji Elektronicznej. II. świadczenie usług stałego dosyłu sygnałów modulacyjnych programu radiowego Radia Kielce oraz transmisji danych na potrzeby tzw. dynamicznego RDS, przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, do nadajnika UKF w obiekcie nadawczym w Dobromierzu,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 642282002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.radio.kielce.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach