Przetargi.pl
Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Połaniec wraz z przebudową sieci w nich występujących realizowanych w 2014 roku w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo- Dostępność- Rozwój

Miasto i Gmina Połaniec ogłasza przetarg

 • Adres: 28-230 Połaniec, ul. Ruszczańska 27/218
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 015 8650305 , fax. 015 8650328
 • Data zamieszczenia: 2014-01-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto i Gmina Połaniec
  ul. Ruszczańska 27/218 27/218
  28-230 Połaniec, woj. świętokrzyskie
  tel. 015 8650305, fax. 015 8650328
  REGON: 83040971000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.polaniec.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Połaniec wraz z przebudową sieci w nich występujących realizowanych w 2014 roku w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo- Dostępność- Rozwój
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Opis: Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Połaniec wraz z przebudową sieci w nich występujących W tym: a) Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Połaniec na ulicach: Kościuszki, Królowej Jadwigi, Witosa, Batalionów Chłopskich, Działkowców, Kubika, Energetyków, Kilińskiego w Połańcu wraz z przebudową sieci w nich występujących. b) Budowa dróg osiedlowych, sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz kanału sanitarnego do istniejącej pompowni ścieków, kanału deszczowego do projektowanej oczyszczalni wód deszczowych na Os. Południe w Połańcu - branża drogowa. c) Budowa drogi gminnej nr 366239T - od ulicy Mieleckiej w Połańcu do drogi gminnej nr 366116T. d) Remont drogi gminnej nr 366129T w msc. Zdzieci Nowe od km 0+000 do km 2+020. e) Budowa ulicy łączącej Krakowską Dużą z Krakowską Małą w Połańcu - ul. Miła - branża drogowa i sieć oświetleniowa. f) Rozbudowa drogi gminnej nr 366106T w Połańcu na całym odcinku o długości 241,50m (od ul. Krakowskiej Dużej do drogi gminnej nr 366165T Połaniec- Zdzieci Stare) oraz przebudowa wlotu na skrzyżowaniu drogi gminnej nr 366165T Połaniec - Zdzieci Stare z drogą krajową DK 79 na długości 30,20m wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną - branża drogowa i infrastruktura techniczna Ze względu na to, że budowa dróg gminnych będzie odbywała się przede wszystkim w mieście wprowadza się następujące wymagania: 1. Roboty należy wykonywać jednocześnie na co najmniej pięciu frontach robót (co najmniej pięć grup roboczych). 2. Układanie masy mineralno-asfaltowej na drogach, całą szerokością drogi o szerokości do 6,50m 3. Opracowanie tymczasowej organizacji ruchu dla prowadzonych budów, przebudów i remontów dróg gminnych wraz z uzgodnieniami. 4. Obsługa geodezyjna - wskazanie pasa drogowego (wytyczenie drogi i chodników), wytyczenie trasy mediów (sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, elektrycznej, ciepłowniczej, itp.) - pełna obsługa geodezyjna na wszystkich zadaniach inwestycji. Opracowanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej dla budowanych, przebudowywanych, remontowanych dróg i chodników oraz przebudowywanych sieci. 5. Sprawdzenie kanalizacji deszczowej przy pomocy kamery z rejestracją obrazu. 6. Badanie stopnia zagęszczenia gruntu. 7. We wszystkich podbudowach tłuczniowych trzeba zastosować kamień dolomitowy. 8. Wykonanie niwelacji terenu przyległego do dróg lub chodników o szerokości od 1,00m do 7,00m wraz z nawiezieniem humusu o grubości od 5 cm do 10cm i obsianiem trawą. Wszystkie wyżej wymienione koszty zadań należy uwzględnić w narzutach (kosztach pośrednich) w opracowanym kosztorysie ofertowym. 2. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w opisie przedmiotu zamówienia, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających, iż te materiały i urządzenia odpowiadają opisanym przez Zamawiającego. 3. Załączony zakres rzeczowy robót - stanowi podstawę do oszacowania robót. 4. Załączony projekt - stanowi jedynie uzupełnienie zakresu rzeczowego robót. 5. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych STWiORB, załącznik.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332221
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. W prowadzonym postępowaniu Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 50 000 zł. 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.) 4. Poręczenia lub gwarancje, wnoszone jako wadium muszą być ważne minimum przez okres związania ofertą i dotyczyć przedmiotowego zamówienia. 5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem /operacja bezgotówkowa/ na rachunek bankowy w BS Połaniec NR 80942500080000234920060008. 6. Jeżeli wadium jest wnoszone w innej formie niż pieniądz należy je dołączyć w oryginale do oferty, w sposób umożliwiający swobodne odłączenie od pozostałych dokumentów oferty w celu zwrotu gwarantowi, po upływie terminu związania ofertą. 7. Zamawiający dokona zwrotu wadium zgodnie z warunkami określonymi w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych. 8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawców, którym zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 3 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu unieważniono czynność wykluczenia wykonawcy lub odrzucenia oferty. Wykonawcy wnoszą wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust.3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1 lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 10.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.umig.polaniec.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach