Przetargi.pl
Przebudowa drogi powiatowej nr 0152T Tyniec - Oksa - Żarczyce Duże - Bizoręda - Miąsowa oraz drogi powiatowej nr 0216T Żarczyce Duże - Wygnanów - Złotniki - Lipnica polegająca na wykonaniu chodnika w miejscowości Żarczyce Duże o łącznej długości 454 mb i szerokości 1,3 mb

Zarząd Dróg Powiatowych ogłasza przetarg

 • Adres: 28-300 Jędrzejów, ul. Stefana Okrzei 83
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 3861426 , fax. 041 3861171
 • Data zamieszczenia: 2016-04-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych
  ul. Stefana Okrzei 83 83
  28-300 Jędrzejów, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 3861426, fax. 041 3861171
  REGON: 29994337900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.jedrzejow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi powiatowej nr 0152T Tyniec - Oksa - Żarczyce Duże - Bizoręda - Miąsowa oraz drogi powiatowej nr 0216T Żarczyce Duże - Wygnanów - Złotniki - Lipnica polegająca na wykonaniu chodnika w miejscowości Żarczyce Duże o łącznej długości 454 mb i szerokości 1,3 mb
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotowe zamówienie polega na wykonaniu chodników w ciągu drogi powiatowej nr 0152T Tyniec - Oksa - Żarczyce Duże - Bizoręda - Miąsowa oraz drogi powiatowej nr 0216T Żarczyce Duże - Wygnanów - Złotniki - Lipnica. Lokalizacja chodnika: - dla drogi powiatowej nr 0152T od km 17+490 do km 17+613 i od km 18+910 do km 19+121 - dla drogi powiatowej nr 0216T od km 0+000 do km 0+120
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332221
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości 3 500,00 PLN słownie: trzy tysiące pięćset 00/100 złotych

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Oferowany okres gewarancji i rękojmi
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.jedrzejow.finn.pl/index.jsp?bipkod=/012/004/004/003
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach