Przetargi.pl
Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Połaniec realizowanych w 2016 roku w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016- 2019

Miasto i Gmina Połaniec ogłasza przetarg

 • Adres: 28-230 Połaniec, ul. Ruszczańska 27/218
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 015 8650305 , fax. 015 8650328
 • Data zamieszczenia: 2016-07-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto i Gmina Połaniec
  ul. Ruszczańska 27/218 27/218
  28-230 Połaniec, woj. świętokrzyskie
  tel. 015 8650305, fax. 015 8650328
  REGON: 83040971000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.polaniec.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Połaniec realizowanych w 2016 roku w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016- 2019
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przebudowa drogi gminnej nr 366126T w Zrębinie od km 0+000 do km 0+761 2) Remont drogi gminnej nr 366126T w Zrębinie od km 0+761 do km 1+157,69 o długości 396,69mb 3) Remont drogi gminnej nr 366191T ul. Witosa w Połańcu od km 0+140 do km 0+592,27 4) Remont drogi gminnej nr 366184T ul. Lipowa w Połańcu od km 0+000 do km 0+206,49 5) Przebudowa drogi gminnej nr 366194T ulica Akacjowa w Połańcu od km 0+000 do 0+126,51 6) Przebudowa drogi gminnej nr 366192T ul. Jana Pawła Połańcu od km 0+000 do km 0+594,58 7) Remont drogi gminnej nr 366195T ul. Kleberga w Połańcu od km 0+016 do km 0+365,71 8) Remont drogi gminnej nr 366247T ul. Kościuszki do toolotka w Połańcu od km0+026 do km 0+169,63 9) Przebudowa drogi gminnej nr 366190T ul. Kubika w Połańcu od km 0+000 do km 0+442,38 10) Remont drogi gminnej nr 366195T ul. Widokowa w Połańcu od km 0+009 do km 0+355,00 11) Remont drogi gminnej nr 366099T koło Zrębińskiej w Połańcu Odc. 1 od km 0+006 do km 0+139,79: odc.2 od km 0+000 do km 0+038,36 12) Przebudowa drogi gminnej nr 366191T ul. Witosa w Połańcu od km 0+140 do km 0+592,27 polegająca na budowie zatoki parkingowej 13) Przebudowa drogi gminnej nr 366184T ul. Lipowa w Połańcu od km 0+000 do km 0+206,49 polegająca na budowie zatoki parkingowej Opis technologii: - wykonanie nawierzchni asfaltowej w-wa profilująca gr. 4cm - wykonanie nawierzchni asfaltowej w-wa profilująca gr. 4cm - wykonanie podbudowy tłuczniowej z kamienia dolomitowego gr. 20cm - warstw filtracyjna z piasku gr. 10cm - wykonanie poboczy z kamienia dolomitowego gr. 10cm 2. Załączony zakres rzeczowy zamówienia - załącznik do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332221
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. W prowadzonym postępowaniu Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 20 000 zł. 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. Nr 109,poz.1158, z późn. zm.) 4. Poręczenia lub gwarancje, wnoszone jako wadium muszą być ważne minimum przez okres związania ofertą i dotyczyć przedmiotowego zamówienia. 5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem /operacja bezgotówkowa/ na rachunek bankowy w BS Połaniec NR 80942500080000234920060008.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.polaniec.bip.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach