Przetargi.pl
Remont drogi gminnej nr 366080T w msc. Rudniki od km 0+500 do km 0+ 900 na terenie Gminy Połaniec

Miasto i Gmina Połaniec ogłasza przetarg

 • Adres: 28-230 Połaniec, ul. Ruszczańska 27/218
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 015 8650305 , fax. 015 8650328
 • Data zamieszczenia: 2016-07-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto i Gmina Połaniec
  ul. Ruszczańska 27/218 27/218
  28-230 Połaniec, woj. świętokrzyskie
  tel. 015 8650305, fax. 015 8650328
  REGON: 83040971000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.polaniec.bip.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont drogi gminnej nr 366080T w msc. Rudniki od km 0+500 do km 0+ 900 na terenie Gminy Połaniec
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Opis: Przedmiotem zamówienia jest: a) Remont drogi gminnej nr 366080T w msc. Rudniki od km 0+500 do km 0+900 - wykonanie nawierzchni asfaltowej w-wa ścieralna - wykonanie nawierzchni asfaltowej w-wa profilująca - wykonanie poboczy z kamienia dolomitowego 2. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w opisie przedmiotu zamówienia, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających, iż te materiały i urządzenia odpowiadają opisanym przez Zamawiającego. 3. Załączony zakres rzeczowy robót - stanowi podstawę do oszacowania robót. 4. Projekt Budowlany - stanowi uzupełnienie zakresu rzeczowego robót 5. Kosztorys ofertowy należy opracować na podstawie załączonego Zakresu Rzeczowego Robót, w których trzeba uwzględnić w kosztach pośrednich (narzutach) niżej wymienione roboty: 1) Opracowanie tymczasowej organizacji ruchu dla prowadzonego remontu drogi gminnej na terenie miasta Połaniec wraz z wszystkimi uzgodnieniami( w razie konieczności). 2) Obsługa geodezyjna - wyznaczenie pasa drogowego (wytyczenie drogi) - pełna obsługa geodezyjna inwestycji. Opracowanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej dla remontowanej drogi. 3) W podbudowie tłuczniowej należy zastosować kamień dolomitowy. 4) Wykonanie niwelacji terenu przyległego. 5) Czyszczenie nawierzchni dróg z nawiezionego błota z prowadzonej budowy. Wszystkie wyżej wymienione koszty zadań należy uwzględnić w narzutach (kosztach pośrednich) w opracowanym kosztorysie ofertowym.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332221
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. W prowadzonym postępowaniu Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 3 000 zł. 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. Nr 109,poz.1158, z późn. zm.) 4. Poręczenia lub gwarancje, wnoszone jako wadium muszą być ważne minimum przez okres związania ofertą i dotyczyć przedmiotowego zamówienia. 5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem /operacja bezgotówkowa/ na rachunek bankowy w BS Połaniec NR 80942500080000234920060008

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: okres gwarancji i rękojmi
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.polaniec.bip.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach