Przetargi.pl
Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych dla Projektu Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja

Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 25-125 Kielce, ul. Ściegiennego 2/32
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 3618057 , fax. 041 3618057
 • Data zamieszczenia: 2014-01-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego
  ul. Ściegiennego 2/32 2/32
  25-125 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 3618057, fax. 041 3618057
  REGON: 95915419780000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.rot.swietokrzyskie.travel/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: związek stowarzyszeń

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych dla Projektu Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych dla Projektu Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja. Przedmiot zamówienia został przez Zamawiającego podzielony na dwie odrębne części zamówienia, których opis uwzględniono w załączniku nr 1 do SIWZ, stanowiącym szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć materiały promocyjne do siedziby Zamawiającego tj. Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego przy ul. Ściegiennego 2/32 w Kielcach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. 1) Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot w części I niniejszego zamówienia w zakresie: ­ torba szeroka laminowana; ­ torba standard laminowana; ­ wskaźnik laserowy i długopis w jednym; ­ teczka konferencyjna; ­ przenośna pamięć do komputera (Pendrive); ­ koszulka bawełniana uniwersalna; ­ walizka podróżna, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia. W pozostałym zakresie dla części I Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia w terminie 45 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 224620006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 45 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do postępowania wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w kwocie : Dla części I - 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych); Dla części II - 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych); Jeśli Wykonawca składa ofertę na obie części, winien wnieść wadium w kwocie 7.000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu; poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: 57 1050 1416 1000 0022 6639 9803. Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna, należy złożyć w oryginale jako odrębny załącznik do oferty, umożliwiający łatwe oddzielenie od pozostałych dokumentów ofertowych. Do oferty powinna być dołączona kopia tego dokumentu. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. Niewniesienie wadium lub wniesienie wadium po terminie składania ofert spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.rot.swietokrzyskie.travel
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach