Przetargi.pl
Dostawa , instalacja oraz opieka serwisowa 150 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach ogłasza przetarg

 • Adres: 25-544 Kielce, ul. Studzienna 2
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 3312524 , fax. 041 3685057
 • Data zamieszczenia: 2014-01-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach
  ul. Studzienna 2 2
  25-544 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 3312524, fax. 041 3685057
  REGON: 00367705100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mopr.kielce.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa , instalacja oraz opieka serwisowa 150 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa 150 zestawów komputerowych wraz z systemem operacyjnym , pakietem biurowym , programem filtrującym wraz z aktualizacją na okres 20 miesięcy , instalacja zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem do miejsc zamieszkania beneficjentów końcowych ( odbiorców Projektu ) na terenie miasta Kielce oraz usługa serwisowa sprzętu i oprogramowania przez okres 20 miesięcy dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach , w ramach Projektu Miasta Kielce Okno na Świat współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion , Oś Priorytetowa 8.Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki , Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302130005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 21 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 15000,00 zł.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mopr.kielce.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach