Przetargi.pl
Wyłapywanie, przejęcie i zapewnienie kompleksowej opieki bezdomnym zwierzętom wyłapanym na terenie Gminy Chęciny.

Gmina Chęciny ogłasza przetarg

 • Adres: 26-060 Chęciny, Pl. 2 Czerwca 4
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 3151006 , fax. 041 3151085
 • Data zamieszczenia: 2014-01-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Chęciny
  Pl. 2 Czerwca 4 4
  26-060 Chęciny, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 3151006, fax. 041 3151085
  REGON: 00052766400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.checiny.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wyłapywanie, przejęcie i zapewnienie kompleksowej opieki bezdomnym zwierzętom wyłapanym na terenie Gminy Chęciny.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie obejmuje: 1. wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Chęciny, 2. przejęcie wszelkich obowiązków związanych z utrzymaniem wyłapanych bezdomnych zwierząt w tym, zapewnienie im kompleksowej opieki, 3. wykonywanie zabiegów kastracji lub sterylizacji, 4. interwencje w przypadku zwierząt poszkodowanych w wyniku wypadków drogowych lub innych okolicznościach, 5. poszukiwanie osób chętnych do adopcji zwierząt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt dokonywane jest na podstawie jednostkowych zleceń Zamawiającego. 2. Zamawiający dokonuje zleceń w formie elektronicznej lub faxem. Wykonawca podaje do dokonywania zleceń następujące dane: numer faxu, adres mailowy i zapewnia ich stałą dostępność. Wykonawca zobowiązuje się potwierdzić każdorazowe zlecenie poprzez zwrotny fax lub email w terminie niezwłocznym. 3. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt następuje, w czasie nie dłuższym niż 12 godzin od chwili zgłoszenia (również w soboty, niedziele i święta). W przypadku zgłoszeń dotyczących wyłapania zwierząt agresywnych lub istnienia prawdopodobieństwa zagrożenia życia lub zdrowia ludzi, w czasie nie dłuższym niż 2 godziny (również w soboty, niedziele i święta). 4. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz ich transport Wykonawca realizuje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności poprzez posługiwanie się urządzeniami i środkami nie stwarzającymi zagrożenia dla życia, zdrowia ani zadającym cierpienia wyłapywanym zwierzętom. 5. Po wyłapaniu zwierzęcia Wykonawca zgłasza się do Urzędu Miasta w Chęcinach celem sporządzenia protokołu przejęcia. W przypadku gdy wyłapanie nastąpi po godzinach pracy Urzędu protokół sporządza się w następnym dniu roboczym. 6. Protokół przejęcia zwierzęcia zawiera następujące informacje: liczbę wyłapanych zwierząt, miejsce ich wyłapania, dzień wyłapania. Załącznikiem do protokołu jest dokumentacja zdjęciowa wyłapanych zwierząt. 7. Wykonawca zapewnia przejętym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt, prowadzonym przez uprawniony do tego podmiot, z właściwą kompleksową opieką weterynaryjną oraz w odpowiednich warunkach bytowych uwzględniających właściwe traktowanie zwierząt, ich odżywianie oraz zabezpieczenie przed negatywnym wpływem czynników atmosferycznych. 8. Wykonawca prowadzi ewidencję bezdomnych zwierząt wyłapanych z terenu Gminy Chęciny i umieszczonych w schronisku dla zwierząt. Zwierzęta identyfikuje się na bazie dokumentacji zdjęciowej. Wykonawca zobowiązany jest do okazywania ewidencji na każde żądanie upoważnionych pracowników Zamawiającego. 9. Koszty utrzymywania zwierzęcia w schronisku ponosi Wykonawca. 10. W sytuacjach uzasadnionych okolicznościami konkretnego przypadku Wykonawca dokonuje na zlecenie Zamawiającego zabiegi kastracji lub sterylizacji wyłapanych zwierząt. 11. Zabiegi dokonywane są przez wyspecjalizowane służby i dokumentowane w formie potwierdzenia wykonania zabiegu przez lekarza weterynarii. 12. Wykonawca zapewnia interwencje powypadkowe w przypadku zwierząt poszkodowanych w wyniku wypadków drogowych lub innych okolicznościach. 13. Po otrzymaniu zgłoszenia o konieczności podjęcia interwencji Wykonawca niezwłocznie zapewnia kompleksową opiekę medyczną zwierzęciu i ustala dalszy tryb postępowania. 14. W przypadku padnięcia uśpienia zwierzęcia Wykonawca przekazuje jego zwłoki do utylizacji prowadzonej przez podmiot do tego uprawniony. Koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca. 15. Wykonawca prowadzi aktywne działania, mające na celu przekazywanie bezdomnych zwierząt do adopcji. Wykonawca jest zobowiązany do dokonywania publicznych ogłoszeń o możliwości adopcji w miejscach publicznie dostępnych oraz na stronie internetowej Zamawiającego. 16. Wykonawca deklaruje współpracę w kwestii adopcji psów z przedstawicielami Stowarzyszenia Obrona Zwierząt w Jędrzejowie tj. Panią Anną Kaczor, Panią Moniką Mazur i Panią Elizą Kwiecień ul. 11 Listopada 29, 28-300 Jędrzejów, tel. 607 171 458. 17. Wykonawca zawiera na piśmie umowy cywilnoprawne na podstawie, których osoby adoptujące bezdomne zwierzęta przyjmują zobowiązanie do zaopiekowania się zwierzęciem. Wykonawca nie pobiera od nowych opiekunów opłat za przyjęcie bezdomnego zwierzęcia. Wykonawca zobowiązany jest do przechowywanie tych umów, prowadzenia ich ewidencji oraz okazywanie umów i ewidencji na każde żądanie upoważnionych pracowników Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do: 1. przestrzegania programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem w tym zakresie. 2. do realizacji umowy w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 856) oraz z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr. 213, poz. 1342 ze zm.). 3. Szacunkowa liczba bezdomnych zwierząt do wyłapania z terenu Gminy Chęciny w 2014 r.: dorosłe zwierzęta - ok. 48 szt., młode zwierzęta - ok. 18 szt. 4. Szacunkowa ilość zleceń do wykonania w 2014 r. usługi: kastracji - ok. 3 szt., sterylizacji - ok. 3 szt., interwencji - ok. 8 szt. 5. Wskazane szacunkowe ilości nie stanowią podstawy do ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy, ponieważ wynagrodzenie ustalane jest jako iloczyn faktycznej liczby usług i cen jednostkowych wskazanych w ofercie z dodatkowym zastrzeżeniem, że wynagrodzenie Wykonawcy nie może przekroczyć maksymalnej kwoty środków przewidzianych na cel związany z przedmiotem umowy, w budżecie Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 983800000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.checiny.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach