Przetargi.pl
Hotelowanie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Jędrzejów wraz z prowadzeniem działań adopcyjnych

Gmina Jędrzejów ogłasza przetarg

 • Adres: 28-300 Jędrzejów, ul. 11 Listopada 33a
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 41 3861010 , fax. 41 3861267
 • Data zamieszczenia: 2016-06-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Jędrzejów
  ul. 11 Listopada 33a 33a
  28-300 Jędrzejów, woj. świętokrzyskie
  tel. 41 3861010, fax. 41 3861267
  REGON: 29100977400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.umjedrzejow.pl , www.jedrzejow.eobip.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Hotelowanie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Jędrzejów wraz z prowadzeniem działań adopcyjnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na hotelowaniu, zapewnieniu opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Jędrzejów wraz z prowadzeniem działań adopcyjnych. 2. Przedmiotu zamówienia podzielony jest na dwie części: 2.1. CZĘŚĆ I - Hotelowanie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Jędrzejów wraz z prowadzeniem działań adopcyjnych. Zakres CZĘŚCI I obejmuje: a). Hotelowanie i zapewnienie dalszej opieki nad bezdomnymi zwierzętami, z terenu Gminy Jędrzejów, znajdującymi się w Schronisku - Hotel Dla Zwierząt i Ptactwa Domowego Longin Siemiński, Gabinet weterynaryjny, Schronisko, Centrum Rehabilitacyjno-Szkoleniowo-Adopcyjne, 92-411 Łódź, ul. Kosodrzewiny 56, lok. 2 w ilości 121 szt. b). zapewnienie wyżywienia i opieki (w tym weterynaryjnej) nad zwierzętami. c). prowadzenie aktywnych działań prowadzących do oddania do adopcji jak największej ilości hotelowanych zwierząt 2.2. CZĘŚĆ II - Odbiór, hotelowanie i zapewnienie opieki odłowionym bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Jędrzejów wraz z prowadzeniem działań adopcyjnych CZĘŚCI II przedmiotu zamówienia polegać będzie na odbiorze, przetransportowaniu, hotelowaniu i objęciu opieką w schronisku Wykonawcy odłowionych przez Zamawiającego zwierząt domowych, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka i nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały, w tym pozostawione przez właścicieli bez nadzoru a stwarzające zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi lub innych zwierząt oraz potrzebujące natychmiastowej pomocy tj. chore lub podejrzane o nosicielstwo chorób zakaźnych, kontuzjowane, agresywne, stanowiące zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzkiego wskutek pogryzienia, a także potrącone przez pojazdy mechaniczne. Zamawiający przewiduje odłowienie ok. 15 szt. bezdomnych zwierząt z terenu gminy Jędrzejów
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 983800000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga złożenia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Warunki pobytowe
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.jedrzejow.eobip.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach