Przetargi.pl
WYŁAPYWANIE PRZEJĘCIE I ZAPEWNIENIE OPIEKI BEZDOMNYM PSOM Z TERENU GMIN Y MORAWICA

Urząd Gminy w Morawicy/Gmina Morawica ogłasza przetarg

 • Adres: 26-026 Morawica, ul. Spacerowa 7
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 3114691
 • Data zamieszczenia: 2015-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy w Morawicy/Gmina Morawica
  ul. Spacerowa 7 7
  26-026 Morawica, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 3114691
  REGON: 00055068600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.morawica.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  WYŁAPYWANIE PRZEJĘCIE I ZAPEWNIENIE OPIEKI BEZDOMNYM PSOM Z TERENU GMIN Y MORAWICA
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia stanowi usługa wyłapywania, przejęcia i zapewnienia opieki bezdomnym psom z terenu Gminy Morawica. Zamówienie obejmuje: 1. Wyłapywanie bezdomnych psów z terenu gminy Morawica, w tym: a) wyłapywanie psów na każde zgłoszenie Zamawiającego, b) transport psa do miejsca czasowego pobytu zwierząt, c) zapewnienie w razie potrzeby opieki weterynaryjnej podczas wyłapywania i transportu psów, d) wyłapywanie psów będzie dokonywane na podstawie telefonicznego zgłoszenia Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 2 godziny od chwili zgłoszenia, a w przypadku psa, który pogryzł człowieka w terminie nie dłuższym niż 30 min. Wykonawca zapewnia możliwość połączenia telefonicznego przez całą dobę. e) Wykonawca o przystąpieniu do czynności wyłapywania powiadamia Zamawiającego telefonicznie. Wykonawca wykonując czynność wyłapywania psa sporządza dokumentację fotograficzną i protokół wyłapania przejęcia psa. Protokół podlega zatwierdzeniu przez pracownika Zamawiającego i jest archiwizowany w Urzędzie Gminy. f) Wykonawca jest odpowiedzialny za organizację świadczenia usługi i zapewnia jej wykonywanie w sposób nie stwarzający zagrożenia dla bezpieczeństwa i porządku publicznego. g) używane przez Wykonawcę przy wyłapywaniu psów urządzenia i środki nie mogą stwarzać zagrożenia dla ich życia i zdrowia ani zadawać im cierpienia. 2. Przejęcie i zapewnienie opieki wyłapanym psom, w tym: a) zapewnienie pomieszczenia chroniącego psy przed zimnem i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego, umożliwiającego zmianę pozycji ciała, odpowiednią dla rasy, płci, wieku i kondycji zdrowotnej psa oraz odpowiednia karmę i stały dostęp do wody zdatnej do picia, zapewnienie możliwości wybiegu/spaceru, b) obligatoryjną sterylizację lub kastrację psów, odrobaczanie, szczepienia przeciw wściekliźnie, c) usypianie ślepych miotów, d) eutanazję psów nie rokujących na wyleczenie po uzyskaniu opinii lekarskiej na koszt Wykonawcy, e) podejmowanie działań zmierzających do odnalezienia właściciela i umożliwienie mu odebrania psa po uprzednim uregulowaniu przez właściciela kosztów pobytu psa w schronisku, f) aktywne poszukiwanie osób zainteresowanych adopcją (posiadanie strony internetowej ze zdjęciami psów odłowionych z terenu gminy Morawica), prowadzenie dokumentacji osób, które adoptowały psy. g) w najkrótszym możliwym czasie zapewnienie bezdomnym psom miejsca w schronisku dla zwierząt w znaczeniu przepisów ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy o ochronie zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych. h) Wykonawca jest zobowiązany raz na 6 m-cy przedłożyć Zamawiającemu informację co do liczby psów przekazanych do adopcji lub do schroniska przez okres 3 lat od dnia wyłapania. i) Wykonawca jest odpowiedzialny za traktowanie w sposób humanitarny psów w okresie sprawowania nad nimi opieki. j) Wykonawca współpracuje z Zamawiającym oraz z organizacjami społecznymi, których statutowym celem jest ochrona zwierząt w sprawach związanych z opieką nad psami. Zamawiający przewiduje: a. Szacunkowa liczba wyłapanych i przekazanych psów - 134 szt., w tym 108 szt. - dorosłe psy i 26 szt. szczeniaki (psy do 1-go roku życia) Podane ilości mają charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie. b. Przedmiot zamówienia należy realizować zgodnie z: - ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 856), - ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2014 r. poz. 1539 ze zm.), - Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U. z 2004 r. Nr 158, poz. 1657), oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie w/w ustaw. c. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określone zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 983800000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Atrakcyjność programu adopcji psów
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.morawica.eobip.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach