Przetargi.pl
Przebudowa dachu budynku nr 1 Gimnazjum w Korczynie

Gmina Korczyna ogłasza przetarg

 • Adres: 38-420 Korczyna, ul. Rynek 18a
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 013 4354080 , fax. 013 4354096
 • Data zamieszczenia: 2009-04-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Korczyna
  ul. Rynek 18a 18a
  38-420 Korczyna, woj. podkarpackie
  tel. 013 4354080, fax. 013 4354096
  REGON: 37044056000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: korczyna.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa dachu budynku nr 1 Gimnazjum w Korczynie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje między innymi: a/ roboty rozbiórkowe: - rozebranie rynien dachowych, rur spustowych i obróbek blacharskich - skucie żelbetowego gzymsu - rozebranie betonowych czapek kominowych - wykucie otworów w płytach kory
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452610004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawa zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn.zm.). 2. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców określonych w art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawa zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn.zm.). 3. Zamawiający odrzuca ofertę, która podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655z późn.zm.).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a/ formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru- załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji, b/ oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków wskazanych w art. 22 ust.1 Prawa zamówień publicznych i nie podlegania wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Prawa zamówień publicznych - według załącznika nr 1 do formularza ofertowego, c/ aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, d/ dokumenty potwierdzające uprawnienie do reprezentacji Wykonawcy przez osoby podpisujące ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych, e/ zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, lub zaświadczenie, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, f/ zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubepieczenie zdrowotne lub społeczne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert, g/ wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji - według załącznika nr 2 do formularza ofertowego, h/ dokument potwierdzający, że Wykonawca posiada aktualne, wymagane przepisami prawa, uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień oraz, dokument potwierdzający przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego, i/ wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat (2004-2008) dwóch zamówień związanych tematycznie z przedmiotem zamówienia, o wartości nie mniejszej niż 300.000 zł z podaniem wartości robót brutto, daty (rok), miejsca robót i nazwy Zamawiającego - według załącznika nr 3 do formularza ofertowego, j/ referencje potwierdzające, że roboty wymienione w lit. (i) zostały wykonane z należytą starannością, k/ w przypadku składania oferty wspólnej wymagane dokumenty muszą być złożone dla każdego z wykonawców oddzielnie za wyjątkiem załącznika nr 2 oraz załącznika nr 3 do formularza ofertowego, które to dokumenty wykonawcy sporządzają wspólnie, l/ w przypadku składania oferty wspólnej brany będzie pod uwagę łączny potencjał kadrowy i techniczny oraz łączne kwalifikacje i doświadczenie składających wspólną ofertę wykonawców, ł/ polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Okres ważności polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia musi obejmować co najmniej przewidziany przez zamawiającego w SIWZ okres realizacji zadania, w innym przypadku wykonawca winien dołączyć do oferty oświadczenie o przedłożeniu Zamawiającemu kolejnego dokumentu ubezpieczenia niezwłocznie po wygaśnięciu polisy/ innego dokumentu ubezpieczenia, który dołącza do oferty, m/ oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej placu budowy oraz zapoznaniu się z dokumentacją budowlano - wykonawczą, n/ szczegółowy kosztorys budowlany z określeniem jednostkowych nakładów rzeczowych: robocizny, materiałów i pracy sprzętu oraz z określeniem stawki roboczogodziny, kosztów pośrednich i zysku, o/ proponowany okres gwarancji - minimum 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego. Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.korczyna.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach