Przetargi.pl
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej znajdujących się na terenie Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego - III etap - budynek Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ropczycach przy ul. Wyszyńskiego 54

Powiat Ropczycko - Sędziszowski ogłasza przetarg

 • Adres: 39-100 Ropczyce, ul. Konopnickiej 5
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 017 2218306 , fax. 017 2228571
 • Data zamieszczenia: 2009-04-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Ropczycko - Sędziszowski
  ul. Konopnickiej 5 5
  39-100 Ropczyce, woj. podkarpackie
  tel. 017 2218306, fax. 017 2228571
  REGON: 69058143600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spropczyce.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej znajdujących się na terenie Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego - III etap - budynek Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ropczycach przy ul. Wyszyńskiego 54
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1 Przedmiotem zamówienia jest Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej znajdujących się na terenie Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego - III etap - budynek Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ropczycach przy ul. Wyszyńskiego 54. Zakres robót obejmuj
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454500006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.1 Każda składana oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: - 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100). 1.2 Dopuszcza się możliwość wniesienia wadium w: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 2.1 W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia - w tym zakresie Zamawiający wymaga aby Wykonawca udokumentował, że: - dysponuje co najmniej 1 osobą, która przy realizacji zamówienia pełnić będzie samodzielną funkcję techniczną jako kierownik robót w branży budowlanej (osoby lub osoba musi posiadać uprawnienia potwierdzające przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w specjalności konstrukcyjno-budowlanej) oraz co najmniej 1 osobą, która przy realizacji zamówienia pełnić będzie samodzielną funkcję techniczną, jako kierownik robót w branży instalacyjnej (osoby lub osoba musi posiadać uprawnienia potwierdzające przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych). Osoby te muszą posiadać aktualny na dzień składanie ofert wpis na listę właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. W przypadku braku dysponowania takimi osobami Wykonawca przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia takich osób. - zrealizował w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej 2 roboty budowlano-remontowe ( obejmujące swym zakresem wykonanie prac termomodernizacyjnych) odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł (jeden milion złotych) brutto każda. Zamawiający uzna dane zamówienie, jeżeli zostanie ono poparte dokumentem wystawionym przez zlecającego, potwierdzającym, że w/w roboty zostały wykonane z należytą starannością (np. referencje, protokoły odbioru przedmiotu umowy). c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 2.2 Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków na podstawie złożonego oświadczenia i dokumentów opisanych w pkt 3, wg formuły spełnia/nie spełnia
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 3.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy muszą dostarczyć: a) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg załączonego wzoru (załącznik nr 3), b) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, c) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonanie decyzji organu podatkowego - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, d) Aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, e) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, f) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert, g) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik, h) Wykaz osób i podmiotów, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca, i które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności (załącznik nr 5). Do wykazu należy dołączyć kserokopie stosownych uprawnień oraz kserokopie wpisów na listę właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, i) Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa w pkt 3.1.h Wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował, j) Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie, (załącznik nr 4), 3.2 Zasady składania oferty przez podmioty występujące wspólnie: a) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, b) Wymagane oświadczenie i dokumenty wskazane w punktach od 3.1.a do 3.1.f powinny być złożone przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.spropczyce.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach