Przetargi.pl
Remont odcinka drogi Mrzygłód-Zagródki-Końskie.

Gmina Sanok ogłasza przetarg

 • Adres: 38-500 Sanok, ul. Kościuszki 23
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 013 4656551 , fax. 013 4656553
 • Data zamieszczenia: 2009-04-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Sanok
  ul. Kościuszki 23 23
  38-500 Sanok, woj. podkarpackie
  tel. 013 4656551, fax. 013 4656553
  REGON: 37044074900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminasanok.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont odcinka drogi Mrzygłód-Zagródki-Końskie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Remont odcinka drogi Mrzygłód-Zagródki-Końskie, w zakresie zgodnym z przedmiarem robót
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452330009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie wymagane
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca zobowiązany jest spełniać warunki wymienione w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.). Spełnianie powyższych warunków będzie oceniane na podstawie wymaganych w SIWZ oświadczeń i dokumentów. Złożenie tych dokumentów, zgodnie z wymaganiami SIWZ, będzie potwierdzeniem spełniania wymaganych warunków.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: I. 1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2) Umowa regulująca współpracę podmiotów występujących wspólnie. 3) Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia. Osoby te przedstawiają w załączeniu poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie uprawnień wraz z aktualnym zaświadczeniami o przynależności do Izb Inżynierów Budownictwa.. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.(w przypadku konieczności) zobowiązany jest dostarczyć plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 4) Oświadczenie potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub oświadczenia, że uzyskał zgodę przewidzianą prawem na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego( dot: urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego) podpisane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert 5) Wykaz niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia narzędzi i urządzeń, jakie posiada wykonawca. 6) Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat dwóch robót budowlanych, zbliżonych co do zakresu i wartości niniejszemu zamówieniu-należy wykazać dwie roboty o wartości powyżej 250 tyś. zł. II. W przypadku gdy oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej . Zamiast dokumentów określonych w pkt I ppkt1i4 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające że: 1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 2) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 3) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt II, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawione nie wcześniej jak w terminach określonych w pkt II.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gmina.sanok.com.pl/bip/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach