Przetargi.pl
Przebudowa ciągów komunikacyjnych wraz z budową miejsc parkingowych w Siedlcach osiedle ZORY.

Prezydent Miasta Siedlce ogłasza przetarg

 • Adres: 08-110 Siedlce, Skwer Niepodległości 2
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 025 6430785 , fax. 025 6430718
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Prezydent Miasta Siedlce
  Skwer Niepodległości 2 2
  08-110 Siedlce, woj. mazowieckie
  tel. 025 6430785, fax. 025 6430718
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.siedlce.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa ciągów komunikacyjnych wraz z budową miejsc parkingowych w Siedlcach osiedle ZORY.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa ciągów komunikacyjnych wraz z budową miejsc parkingowych w Siedlcach osiedle ZORY. - Przebudowa nawierzchni ulicy Szymanowskiego, Moniuszki i przy budynku Armii Krajowej 13. Przekrój poprzeczny ulicy o szerokość jezdni 4,50-5,00 m. - Przebudowa skrzyżowania z ul. Sienkiewicza do granic pasa drogowego tej ulicy w ilości dwóch skrzyżowań prawostronnych w ul. Sienkiewicza. - Przebudowa dwóch zjazdów publicznych prawostronnych o szerokościach 5,0 m stanowiące dojazd do obiektów handlowych, budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz parkingów przy blokach mieszkalnych. - Budowa zatok i podjazdów do garaży dla samochodów osobowych z kostki brukowej gr. 8 cm. - Przebudowa wysokościowa studzienek rewizyjnych kanalizacji deszczowej i sanitarnej, oraz przebudowa wysokościowa wpustów deszczowych. - Przebudowa zieleńców z przesunięciem latarni oświetleniowych poza krawędź ulicy Moniuszki. Wykonanie ww. robót w oparciu o dokumentację techniczną opracowaną dla zadania inwestycyjnego p.n. Przebudowa ciągów komunikacyjnych wraz z budową miejsc parkingowych w Siedlcach osiedle ZORY zakres zamówienia obejmuje: 1) Obsługę geodezyjną w zakresie wykonywanych robot; 2) Roboty ziemne - w zakresie usunięcia warstwy humusu na głębokości jego zalegania w miejscach poszerzenia i budowy nowych ciągów jezdnych (jeżeli na danym fragmencie on występuje) wraz z zabezpieczeniem urobku we własnym zakresie; 3) Roboty drogowe: - roboty rozbiórkowe : rozebranie istniejących krawężników wraz z ławami, rozebranie nawierzchni ciągów jezdnych z trylinki i nawierzchni brukowej wraz z obrzeżami betonowymi, - nawierzchnia ciągów jezdnych: wykonanie nawierzchni ciągów jezdnych z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4 i na podbudowie z betonu B-10 o grubości 20 cm, - krawężnik : wbudowanie krawężników betonowych wibroprasowanych na odcinkach gdzie chodnik bezpośrednio styka się z terenami nie utwardzonymi - zielonymi jezdnymi o wymiarach 15/30 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 na ławie betonowej B15 o wymiarach 0.30x0.15. - odwodnienie: powierzchniowe za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych do krawędzi jezdni. - wykonanie robót elektrycznych i sanitarnych wynikające z kolizji infrastruktury. Uwaga: 1. Szczegółowy przedmiot zamówienia określa wyciąg z dokumentacji technicznej oraz szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. 2. Roboty realizować zgodnie ze sztuką budowlaną, szczegółowymi specyfikacjami obowiązującymi przy wykonywaniu robót, warunkami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz zgodnie z projektem budowlanym i warunkami technicznymi. 3. Zakres robót przewidzianych do realizacji określa Załącznik graficzny nr 1 do przedmiotu zamówienia 4. Ze względu na realizację opracowanej dokumentacji technicznej dla zadania Przebudowa ciągów komunikacyjnych wraz z budową miejsc parkingowych w Siedlcach osiedle ZORY etapami, zakres robót do realizacji przedstawia załącznik nr 2 do przedmiotu zamówienia 5. Wykonawca zobowiązany jest do wizji w terenie oraz zapoznania się z dokumentacją techniczną Przebudowa ciągów komunikacyjnych wraz z budową miejsc parkingowych w Siedlcach osiedle ZORY oraz z załącznikiem nr 1 do przedmiotu zamówienia określającym zakres robót do realizacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331206
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości: 5 000,00 zł (pięć tysięcy złotych) Wadium w formie pieniężnej wykonawca wpłaci przelewem na konto Urzędu Miasta PKO BP S.A. I O/Siedlce Nr 39 1020 4476 0000 8502 0022 3131, Urząd Miasta Siedlce Skwer Niepodległości 2, z dopiskiem: Wadium na: Przebudowa ciągów komunikacyjnych wraz z budową miejsc parkingowych w Siedlcach osiedle ZORY. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.Wadium wnoszone w innej formie jak pieniądze wykonawca składa w oryginale w Referacie Zamówień Publicznych pokój Nr 3 lub zamieszcza w odrębnej kopercie i składa w miejscu wyznaczonym na składanie ofert w godzinach od 7.45 do 15.45. Nie należy załączać oryginału dokumentu wadialnego do oferty.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.siedlce.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach