Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic w miejscowości Kargoszyn, gm. Ciechanów.

Gmina Ciechanów ogłasza przetarg

 • Adres: 06-400 Ciechanów, ul. Fabryczna 8
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 023 6722646 w. 116 , fax. 023 6722646 w. 103
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Ciechanów
  ul. Fabryczna 8 8
  06-400 Ciechanów, woj. mazowieckie
  tel. 023 6722646 w. 116, fax. 023 6722646 w. 103
  REGON: 13037800200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminaciechanow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic w miejscowości Kargoszyn, gm. Ciechanów.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic: Willowej, Salonowej, Pałacowej, Belwederskiej, Osiedlowej w m. Kargoszyn, gm. Ciechanów, o łącznej długości 851 mb.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713220001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gminaciechanow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach