Przetargi.pl
Zarząd Powiatu Żuromińskiego ogłasza przetarg pn.PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ZADANIA pn. BUDOWA HALI SPORTOWEJ PRZY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM.M. DĄBROWSKIEJ W ŻUROMINIE.

Starostwo Powiatowe Żuromin ogłasza przetarg

 • Adres: 09-300 Żuromin, Plac Piłsudskiego 4
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 023 6574700 , fax. 023 6573535
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Starostwo Powiatowe Żuromin
  Plac Piłsudskiego 4 4
  09-300 Żuromin, woj. mazowieckie
  tel. 023 6574700, fax. 023 6573535
  REGON: 13038184300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zuromin-powiat.pl , www.zuromin-powiat.home.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zarząd Powiatu Żuromińskiego ogłasza przetarg pn.PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ZADANIA pn. BUDOWA HALI SPORTOWEJ PRZY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM.M. DĄBROWSKIEJ W ŻUROMINIE.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ZADANIA pn. BUDOWA HALI SPORTOWEJ PRZY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM.M. DĄBROWSKIEJ W ŻUROMINIE. Zespół Nadzoru Inwestorskiego powinien posiadać wysoko wykwalifikowany personel, który będzie zdolny do zapewnienia nadzoru inwestorskiego zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym oraz warunków zgodności budowlanej. Zespół Nadzoru Inwestorskiego musi posiadać kwalifikacje i doświadczenie w dziedzinach , które mają kluczowe znaczenie dla niniejszego kontraktu. Skład Zespołu Nadzoru: Kierownik Zespołu Nadzoru Inwestorskiego - Inspektor Nadz.Robót budowlanych - 1 osoba - Inspektor Nadz.Robót sanitarnych - 1 osoba - Inspektor Nadz.Robót elektrycznych - 1 osoba (Kierownik zespołu nadzoru inwestorskiego musi być inspektorem nadzoru robót budowlanych) Przedmiot zamówienia obejmuje : a)reprezentowanie Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami i obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej, jak również zapisami umowy, b)pełnienie funkcji w zakresie monitoringu, kontroli wykonania robót budowlanych pod względem technicznym, finansowym,organizacyjnymi oraz terminowością realizacji. Zakres rzeczowy nadzoru inwestorskiego, stanowiącego przedmiot postępowania obejmuje: nadzór inwestorski nad wykonaniem budowy budynku hali sportowej z zapleczem socjalnym, wraz z łącznikiem do istniejącego budynku Liceum Ogólnokształcącego, na działce Nr 2203/2 w miejscowości Żuromin. Przedmiotowy teren działki, na którym lokalizuje się budynek hali sportowej jest zagospodarowany zielenią niską, w sąsiedztwie boiska o nawierzchni asfaltowej. Zakres robót zgodnie z dokumentacją projektową obejmuje branże: budowlą, sanitarną (wodno-kanalizacyjnej,c.o.) elektryczną, wentylacyjną i drogową. Szczegółowo przedmiot zamówienia zastał opisany w załączniku nr 5 do SIWZ, Opis Przedmiotu Zamówienia. Etap I - wykonanie w terminie do 30.10.2010 r. Roboty ziemne Roboty betonowe - fundamenty Roboty izolacyjne - izolacja fundamentów Roboty murowe i izolacyjne - ściany fundamentowe Warstwy podkładowe pod posadzki Roboty murowe - ściany parteru Kanalizacja deszczowa Etap II - wykonanie w terminie do 30.11.2011 r. Roboty betonowe -strop nad parterem Roboty murowe - ściany I piętra Roboty betonowe - strop nad piętrem Konstrukcja i pokrycie dachu hali (drewnianego) Pokrycie dachu żelbetowego-dach nad cz.front.,attyką,łącznikiem i nad pokojami Roboty murowe - ścianki działowe Roboty z gipsu Tynki wewnętrzne Posadzki w pomieszczeniach parteru Posadzki w pomieszczeniach I piętra+trybuny Roboty wykończeniowe klatek schodowych Podjazd dla niepełnosprawnych, schody zewnętrzne i taras Instalacja wod - kan - przewody kan. i wodociągowe Instalacje elektryczne - tablice wlz Instalacja oświetlenia i gniazd wtykowych Instalacja nagłośnienia - przewody Instalacje oddymiania klatek schodowych Przewody wentylacyjne Instalacyjna c.o. i c.t. - rurociągi Przyłącze wodociągowe Kanalizacja sanitarna - zewnętrzna Odnowa nawierzchni drogowych Etap III - wykonanie w terminie do 30.06.2012 r. Roboty ziemne - plantowanie terenu, obsianie trawą Tynki wewnętrzne i malowanie Balustrady Roboty wykończeniowe klatek schodowych Stolarka i ślusarka okienna i drzwiowa Elewacje Elementy zewnętrzne Wyposażenie sali sportowej Roboty uzupełniające w istn. budynku LO Instalacje elektryczne - tablice montaż z uzbrojeniem, inst. oddymiania Dostawa i montaż opraw oświetleniowych Montaż osprzętu instalacyjnego Instalacja nagłośnienia - dostawa sprzętu Pomiary elektryczne Instalacje odgromowe i wyrównawcze Instalacja wod-kan - baterie i armatura, biały montaż Instalacja c.o. - wymiennikownia Instalacja c.o. - grzejniki, zawory itp.. Wentylacja mechaniczna - dostawa i montaż central wentylacyjnych Parking Zamojskiego Parking Licealna
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712470001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych PLN) Wadium należy wnieść w terminie do dnia 05.03.2010r. do godz. 11:15.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zuromin-powiat.pl , www.zuromin-powiat.home.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach