Przetargi.pl
Sprzedaż i dostawa biletów lotniczych na połączenia międzynarodowe dla Agencji Oceny Technologii Medycznych (1/2010)

Agencja Oceny Technologii Medycznych ogłasza przetarg

 • Adres: 02-668 Warszawa, Aleja Lotników 22
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 5667200 , fax. 022 5667202
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Agencja Oceny Technologii Medycznych
  Aleja Lotników 22 22
  02-668 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 5667200, fax. 022 5667202
  REGON: 14027840000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.aotm.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Państwowa osoba prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sprzedaż i dostawa biletów lotniczych na połączenia międzynarodowe dla Agencji Oceny Technologii Medycznych (1/2010)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Sprzedaż i dostawa biletów lotniczych na połączenia międzynarodowe dla Agencji Oceny Technologii Medycznych (1/2010)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 621100006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Upust
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.aotm.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną