Przetargi.pl
Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Dobieszowice

Gmina Walce ogłasza przetarg

 • Adres: 47-344 Walce, ul. Mickiewicza
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 466 75 50 , fax. 774 660 784
 • Data zamieszczenia: 2020-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Walce
  ul. Mickiewicza 18
  47-344 Walce, woj. opolskie
  tel. 77 466 75 50, fax. 774 660 784
  REGON: 53141311300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.walce.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Dobieszowice
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Projektowana inwestycja polega na przebudowie budynku świetlicy wiejskiej wraz z modernizacją wejścia głównego z mobilną platformą podjazdową dla niepełnosprawnych w miejscowości Dobieszowice. Zamierzenie inwestycyjne objęte opracowaniem obejmuje również demontaż istniejącej instalacji C.O w całym budynku wraz z kotłem. Miejsca po przejściach (ubytki w ścianach i suficie) istniejącej instalacji c.o. należy uzupełnić. Teren jest uzbrojony. Powyższa inwestycja będzie wkomponowana architektonicznie w istniejącą zabudowę terenu. Projektowany jest prosty układ komunikacyjny, zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Zgodnie z Uchwałą NR XIV/116/2016 Rady Gminy Walce z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Walce, teren inwestycji oznaczono jako UZ/MN – tereny usług zdrowia i opieki społecznej, usług różnych nieuciążliwych i funkcji mieszkaniowej - spełnione zostały wymogi ww. planu. Kąty nachylenia głównych połaci dachowych pozostają bez zmian i wynoszą 44,7° (98,96%). Dach budynku wielospadowy kryty dachówką ceramiczną. Wymieniona zostanie instalacja grzewcza budynku Budynek świetlicy jest częściowo podpiwniczony z dachem dwuspadowym o konstrukcji drewnianej. Ściany zewnętrzne w technologii tradycyjnej.  zastosowano układ konstrukcyjny zapewniający bezpieczeństwo konstrukcji obiektu budowlanego,  budynek ma zapewnione bezpieczeństwo pożarowe, poprzez zastosowanie materiałów o odpowiednich właściwościach p. poż.  budynek posiada odpowiednie warunki bezpieczeństwa użytkowania zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,  istniejący budynek spełnia warunki higieniczno-zdrowotne oraz ochronę środowiska poprzez zastosowanie odpowiednich materiałów i rozwiązań zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,  przyjęte izolacje oraz przegrody budowlane zapewniają odpowiednią ochronę przed hałasem i drganiami,  przyjęte izolacje oraz przegrody budowlane zapewniają odpowiednią oszczędność energii i izolacyjność cieplną budynku.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia; jest to pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego złożone na zasadach określonych w rozdziale 4.4-4.5 SIWZ- jeżeli Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach