Przetargi.pl
Przebudowa budynku Muzeum w Łambinowicach przy ul. Muzealnej 4 wraz z poprawą otoczenia - IV etap

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych ogłasza przetarg

 • Adres: 45-017 Opole, Minorytów 3
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centralne Muzeum Jeńców Wojennych
  Minorytów 3
  45-017 Opole, woj. opolskie
  REGON: 000276104
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.cmjw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: samorządowa instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa budynku Muzeum w Łambinowicach przy ul. Muzealnej 4 wraz z poprawą otoczenia - IV etap
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych w ramach zadania pn. „Przebudowa budynku Muzeum w Łambinowicach przy ul. Muzealnej 4 wraz z poprawą otoczenia”.1) Zakres robót IV etapu inwestycji obejmuje wykonanie wszystkich robót ogólnobudowlanych i instalacyjnych zagospodarowania terenu w obrębie pawilonu wejściowego, w tym:- roboty przygotowawcze;- roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe zgodnie z projektem;- usunięcie istniejącego ogrodzenia od strony ul. Muzealnej;- rozebranie i korekta istniejącego ogrodzenia murowanego od ul. Obozowej dla nowej bramy, wykonanie zjazdu od strony ulicy Obozowej, dokonanie niezbędnych formalności i uzgodnień dla wykonania i odbioru zjazdu;- przebudowa placu przed obiektem (demontaż obecnej kostki brukowej, wydzielenie nowego zakresu powierzchni opornikiem obrzeżem stalowym, wykonanie nowej ujednoliconej nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej szarej, wykonanie znaczonego zakresu z czarnej kostki łamanej, korekta wysokości pokryw studzienek i infrastruktury do nowych poziomów placu, wzmocnienie podłoża geowłókniną);- przełożenie nawierzchni z kostki kamiennej w obszarze istniejących zjazdów z ul. Muzealnej;- wykonanie nowego ogrodzenia wraz z 3 bramami dwuskrzydłowymi;- wykonanie nowych nasadzeń i terenów zielonych (oczyszczenie terenu, zabezpieczenie istniejącej zieleni przed uszkodzeniem, przygotowanie terenów zielonych pod realizację nowej obsady, przygotowanie podłoża pod nowe nasadzenia i tereny zielone, wykonanie nowych nasadzeń i terenów zielonych zgodnie z projektem, wykonanie uzupełnienia ziemią próchniczą skorygowanych klombów, nawożenie, zabezpieczenie terenów zielonych siatką na krety);- zabezpieczenie terenów zielonych siatką na krety;- wykonanie podświetlenia elewacji naświetlaczami wpuszczanymi w posadzki i grunt zgodnie z projektem;- montaż wycieraczki zewnętrznej metalowej z ramą (wycieraczka dostarczona przez Zamawiającego);- wykonanie posadzki granitowej na schodach zewnętrznych w osi 1;- wykonanie odwodnienia liniowego;- Zamawiający zaznacza, iż załączona dokumentacja obejmuje szerszy zakres prac, niemniej zakres niniejszego zamówienia, stanowiący etap IV, jest ograniczony i dotyczy wyłącznie zagospodarowania terenu w obrębie pawilonu wejściowego.2) Zakres robót stanowiący przedmiot zamówienia określają: dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, pomocniczo przedmiary robót, stanowiące Załącznik do SWZ;
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunek zdolności technicznej lub zawodowej:a) Wykonawca musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał i prawidłowo ukończył co najmniej jedną robotę budowlaną związaną z wykonaniem nawierzchni z kostki kamiennej o powierzchni co najmniej 500 m2.b) Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub wykaże gotowość dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w jego wykonaniu i które posiadają uprawnienia, w niżej wymienionych specjalnościach:- Kierownik robót budowlanych: jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, posiadająca co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe.Pozostałe informacje na temat warunków udziały w postępowaniu znajdują się w SWZ i dokumentach zamówienia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-10-11

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach