Przetargi.pl
Prace remontowe w oddziałach Żłobków Miejskich w Gliwicach

Żłobki Miejskie ogłasza przetarg

 • Adres: 44-121 Gliwice, ul. Kozielska 71
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 2383292
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Żłobki Miejskie
  ul. Kozielska 71 71
  44-121 Gliwice, woj. śląskie
  tel. 032 2383292
  REGON: 27670977600000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Prace remontowe w oddziałach Żłobków Miejskich w Gliwicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane. W wyniku realizacji zadania zamawiający ma uzyskać przedmiot zamówienia w stanie kompletnym, gotowym do użytkowania o wysokiej jakości robót i wysokiej jakości zastosowanych materiałów. Wykonawca, dodatkowo, w ramach realizacji przedmiotu zamówienia i w ramach zaoferowanej ceny: - wykona zakres prac niezbędny do prawidłowego użytkowania, nawet nie wyspecyfikowany, a konieczny dla właściwego użytkowania przedmiotu zamówienia - dostarczy wszelkie wyposażenie, sprzęt niezbędny do prawidłowego użytkowania, nawet nie wyspecyfikowany, a konieczny dla właściwego użytkowania przedmiotu zamówienia - przeprowadzi wszelkie: próby, badania, odbiory urzędowe przewidziane przepisami, jeśli będą wymagane - złoży złom użytkowy z rozbiórki w miejscu wskazanym przez zamawiającego, wywiezie i sprzeda złom pozyskany z rozbiórki oraz zwróci uzyskane środki finansowe zamawiającemu, jeśli w wyniku rozbiórek i demontaży będzie możliwe pozyskanie złomu - opracuje projekt organizacji robót z planem BIOZ i przedstawi go zamawiającemu do uzgodnienia, jeśli jest wymagany - przekaże: dokumentację powykonawczą, wszelkie atesty na materiały i urządzenia - wykona ogrodzenie tymczasowe terenu robót, - zorganizuje własne zaplecze na potrzeby budowy w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym - pokryje koszty zużycia wody, energii elektrycznej, na podstawie zamontowanych na swój koszt urządzeń pomiarowych, lub na podstawie odrębnego porozumienia stron - będzie prowadził roboty budowlane z poszanowaniem uzasadnionych interesów osób trzecich, a ewentualne szkody wynikłe w trakcie prowadzenia robót budowlanych Wykonawca usunie we własnym zakresie i na swój koszt. Poniżej przedstawiono opis uzupełniający przedmiotu zamówienia dla poszczególnych zadań. Zadanie nr 1 Remont zadaszenia nad wejściem do budynku wraz z pracami uzupełniającymi celem zabezpieczenia przed przedostawaniem się wód deszczowych do bloku żywieniowego i wózkowni w I Oddziale ul. Berbeckiego 10 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z remontem zadaszenia nad wejściem do bloku żywieniowego od strony podwórza wraz z podwyższeniem murku zabezpieczającego przed zalewaniem schodów wejściowych oraz zapewnienie odwodnienia liniowego jako zabezpieczenie przed zalewaniem wózkowni w I Oddziale Żłobków Miejskich przy ul. Berbeckiego 10. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w poniższych opracowaniach: 1. przedmiar robót (ZAŁĄCZNIK NR 7.1). 2. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (ZAŁĄCZNIK NR 8). Zadanie nr 2 Remont instalacji odgromowej części niskiej dachu w II Oddz. ul. Mewy Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu instalacji odgromowej dachu (cześć niska) w II Oddziale Żłobków Miejskich przy ulicy Mewy 34. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w poniższych opracowaniach: 1. przedmiar robót (ZAŁĄCZNIK NR 7.2). 2. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (ZAŁĄCZNIK NR 8). Zadanie nr 3 Awaryjna naprawa zadaszenia tarasu grupy niemowlęcej wraz z uzupełnieniem podpór zadaszenia w III Oddziale ul. Żeromskiego 26a Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z naprawą zadaszenia z płyt Onduline z zapewnieniem podpór stalowych zadaszenia opartych na posadzce tarasu od strony ogrodu w III Oddziale Żłobków Miejskich przy ul. Żeromskiego 26a Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w poniższych opracowaniach: 1. przedmiar robót (ZAŁĄCZNIK NR 7.3). 2. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (ZAŁĄCZNIK NR 8). Zadanie nr 4 Remont instalacji odgromowej w IV Oddz. ul. Kozielska Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu instalacji odgromowej dachu w IV Oddziale Żłobków Miejskich przy ulicy Kozielskiej 71. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w poniższych opracowaniach: 1. przedmiar robót (ZAŁĄCZNIK NR 7.4). 2. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (ZAŁĄCZNIK NR 8). Zadanie nr 5 Usunięcie spękań, zacieków, naprawa tynku wraz z malowaniem w pomieszczeniach II Oddziału ul. Mewy 34 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac malarskich z likwidacją zacieków, spękań ścian, sufitów oraz pracami towarzyszącymi pomieszczeń w II Oddziale Żłobków Miejskich przy ulicy Mewy 34. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w poniższych opracowaniach: 1. przedmiar robót (ZAŁĄCZNIK NR 7.5). 2. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (ZAŁĄCZNIK NR 8). Przedstawione w powyższych, lub innych dokumentach wskazania na urządzenia techniczne i materiały z podaniem producenta należy traktować jako przykładowe ze względu na zasady ustawy Prawo zamówień publicznych, a zwłaszcza art. 29 do 31. Podane dokładne określenia np. nazwy dostawców, producentów, materiałów, urządzeń, ich elementów, nie oznaczają, że obowiązkowo należy je zaoferować. Zamawiający dopuszcza składanie ofert zawierających rozwiązania równoważne. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia, ich elementy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, poprzez np. dołączenie do oferty katalogów, folderów, opisów technicznych, certyfikatów, atestów oferowanego rozwiązania równoważnego oraz uzyskać wszelkie ewentualne uzgodnienia. Wymagany okres gwarancji: Wykonawca udzieli na przedmiot zamówienia gwarancji na okres 3 lat , licząc od dnia końcowego odbioru robót. Wykonawca udzieli na przedmiot zamówienia rękojmi na okres 3 lat licząc od dnia końcowego odbioru robót. Inne wymagania: a) wykonawca zastosuje do realizacji przedmiotu zamówienia tylko fabrycznie nowe materiały, urządzenia oraz wyposażenie b) przy przygotowaniu oferty i realizacji robót Wykonawca winien uwzględnić specyfikę pracy w czynnych obiektach użyteczności publicznej. c) pracę innego wykonawcy na tym samym oddziale żłobka d) Zamawiający będzie sukcesywnie przekazywał poszczególne pomieszczenia do prac, wymagając od wykonawcy kompleksowego wykonania w przekazanych pomieszczeniach zakresu robót objętych zamówieniem. Uwaga: Wersja papierowa dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót udostępniana jest Wykonawcom do wglądu w siedzibie Zamawiającego. Na wniosek Wykonawcy, za dodatkową odpłatnością, Zamawiający sporządzi kserokopię dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. Dokumenty wymienione w poprzednim zdaniu dostępne są bezpłatnie na stronie internetowej www.um.gliwice.pl/bip
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.um.gliwice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach