Przetargi.pl
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Skarbowego w Zabrzu w zakresie przyjmowania, sortowania, przemieszczania i doręczania oraz zwrotów przesyłek, wraz z usługą przewozu przesyłek z siedziby Zamawiającego do placówki pocztowej Wykonawcy

Urząd Skarbowy w Zabrzu ogłasza przetarg

 • Adres: 41-800 Zabrze, ul. Bytomska 2
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 2777699 , fax. 032 2777666
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Skarbowy w Zabrzu
  ul. Bytomska 2 2
  41-800 Zabrze, woj. śląskie
  tel. 032 2777699, fax. 032 2777666
  REGON: 27050752800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.isnet.katowice.pl/us/zabrze.htm
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Skarbowego w Zabrzu w zakresie przyjmowania, sortowania, przemieszczania i doręczania oraz zwrotów przesyłek, wraz z usługą przewozu przesyłek z siedziby Zamawiającego do placówki pocztowej Wykonawcy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Skarbowego w Zabrzu z siedzibą w Zabrzu przy ulicy Bytomskiej 2, w zakresie przyjmowania, sortowania, przemieszczania i doręczania oraz zwrotów przesyłek niedoręczonych, potwierdzeń odbioru oraz paczek pocztowych przy użyciu maszyny do frankowania lub za opłatą skredytowaną z dołu, wraz z usługą przewozu przesyłek z siedziby Zamawiającego do placówki pocztowej Wykonawcy, zwanych dalej usługą. Usługi te powinny być świadczone z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, w szczególności: ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r., poz. 1529), rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 maja 2013r. w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego (Dz. U. z 2013r. poz. 545), ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.), ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267), międzynarodowe przepisy pocztowe: ratyfikowana umowa międzynarodowa ogłoszona dnia 8 listopada 2007 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 206 poz. 1494), Regulamin Poczty Listowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 108, poz. 744), w przypadku usług pocztowych w obrocie zagranicznym, ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 1997r. Nr 89, poz. 555 z późn. zm.), ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t. j. Dz. U. z 2012r. poz. 270 z późn. zm.), regulaminy obowiązujące u Wykonawcy, obowiązujące przez cały czas trwania umowy, a regulujących jej przedmiot. Do zakresu przedmiotu zamówienia należy zaliczyć: usługi pocztowe w obrocie krajowym dla przesyłek listowych o wadze do 2000 g oraz paczek pocztowych do 10 kg i przesyłek zagranicznych o wadze do 1000 g w zakresie ich przyjmowania, sortowania , przemieszczania i doręczania, doręczanie zwrotów przesyłek listowych nie doręczonych, po wyczerpaniu wszystkich możliwości ich doręczenia lub wydania odbiorcy oraz zwrot potwierdzeń odbioru do siedziby Zamawiającego, odbiór z siedziby Zamawiającego przesyłek listowych oraz paczek przeznaczonych do nadania. Przez przesyłki pocztowe będące przedmiotem zamówienia rozumie się: zwykłe - przesyłki nierejestrowane nie będące przesyłkami najszybszej kategorii w obrocie krajowym i zagranicznym, zwykłe priorytetowe - przesyłki nierejestrowane najszybszej kategorii w obrocie krajowym i zagranicznym, polecone - przesyłki rejestrowane nie będące przesyłkami najszybszej kategorii w obrocie krajowym i zagranicznym, polecone priorytetowe - przesyłki rejestrowane najszybszej kategorii w obrocie krajowym i zagranicznym, polecone za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (ZPO) - przesyłki nie będące przesyłkami najszybszej kategorii przyjęte za potwierdzeniem nadania i doręczone za pokwitowaniem odbioru w obrocie krajowym i zagranicznym, polecone priorytetowe za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (ZPO) - przesyłki najszybszej kategorii przyjęte za potwierdzeniem nadania i doręczone za pokwitowaniem odbioru w obrocie krajowym i zagranicznym. Przez paczki pocztowe rozumie się paczki zwykłe - rejestrowane nie będące paczkami najszybszej kategorii lub priorytetowe - rejestrowane najszybszej kategorii. Przesyłki nadawane przez Zamawiającego dostarczane będą przez Wykonawcę do każdego miejsca w kraju i za granicą, na podany adres bądź wskazany adres skrytki pocztowej. Wykonawca powinien posiadać odpowiednią liczbę placówek zdawczo - odbiorczych. W celu umożliwienia odbioru awizowanej przesyłki. Placówki winny być czynne we wszystkie dni robocze, co najmniej 5 dni w tygodniu. Wykonawca zobowiązany jest doręczać przesyłki listowe krajowe przyjęte do przemieszczenia i doręczenia: w dniu następnym, jednak nie później niż w 3 dniu po dniu nadania w przypadku przesyłki listowej najszybszej kategorii; w dniu następnym, jednak nie później niż w 5 dniu po dniu nadania w przypadku przesyłki nie będącej przesyłką najszybszej kategorii. Zamawiający posiada maszynę do frankowania stanowiącą jego własność. Jest to urządzenie firmy Pitney Bowes typ E511. Zamawiający oświadcza, że będzie korzystał przy znakowaniu przesyłek z w/w urządzenia. W przypadku zastosowania maszyny do frankowania rozliczenie usług pocztowych odbywać się będzie w formie kaucji. W okresie od 01 stycznia 2013 r. do 31 sierpnia 2013 r. (ostatnie 8 miesięcy poprzedzających czas przygotowywania postępowania) Zamawiający nadał następująca liczbę przesyłek: Przesyłki rejestrowane do 350 gram: 83000 szt. Przesyłki rejestrowane pow. 350 gram: 300 szt. Przesyłki nierejestrowane do 350 gram: 650 szt. Zwroty rejestrowanych przesyłek niedoręczonych:17000 szt. Dane wskazane w punkcie 10 mają charakter szacunkowy i nie stanowią ze strony Zamawiającego zobowiązania do nadawania przesyłek w podanych ilościach. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie względem Zamawiającego w przypadku, gdy środki finansowe i ilości przesyłek określone w umowie nie zostaną w pełni wykorzystane do terminu zakończenia umowy. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu obowiązujący cennik usług pocztowych. Wybrany Wykonawca ma obowiązek dostarczyć Zamawiającemu projekt umowy zawierający wszystkie istotne postanowienia umowy zawarte w Załączniku Nr 4 do SIWZ. Cennik usług pocztowych Wykonawcy stanowi załącznik do umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 641120004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 8 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 10.000,00 zł słownie dziesięć tysięcy złotych zero groszy. Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium można wnieść w formie: przelewu pieniężnego na rachunek bankowy NBP O Katowice 42 1010 1212 3070 6613 9120 1000 z dopiskiem wadium - przetarg nieograniczony na świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Skarbowego w Zabrzu. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego; kopię dowodu wpłaty wadium zaleca się załączyć do oferty. poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancji bankowych, gwarancji ubezpieczeniowych, poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz.275 z późn. zm.) . Oryginał gwarancji lub poręczenia należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - V piętro, pokój 510, ul. Bytomska 2 Zabrze. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy. Zgodnie z treścią ww art. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę wadium na cały okres związania ofertą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.isnet.katowice.pl/us/zabrze.htm
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach