Przetargi.pl
Postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na usługę sprzątania 29 pomieszczeń biurowych Wielkopolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w okresie 15.02.2014-30.06.2014

Ochotnicze Hufce Pracy Wielkopolska Wojewódzka Komenda ogłasza przetarg

 • Adres: 61-485 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 211
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 8312405 , fax. 61 8312485
 • Data zamieszczenia: 2014-01-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ochotnicze Hufce Pracy Wielkopolska Wojewódzka Komenda
  ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 211
  61-485 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 61 8312405, fax. 61 8312485
  REGON: 00103694500000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: państwowa jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na usługę sprzątania 29 pomieszczeń biurowych Wielkopolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w okresie 15.02.2014-30.06.2014
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Usługa sprzątania 29 pomieszczeń biurowych Wielkopolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w okresie 15.02.2014-30.06.2014
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 906000003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.wielkopolska.ohp.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach