Przetargi.pl
Usługa przeprowadzenia kursów języka angielskiego według wymagań STANAG 6001 na rzecz JW 3293 Powidz i JW 3918 Jarocin

Jednostka Wojskowa nr 3293 ogłasza przetarg

 • Adres: 62-430 Powidz, ul. Witkowska 8
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 63 277 44 71 , fax. 63 277 41 00, 2774111
 • Data zamieszczenia: 2014-01-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Jednostka Wojskowa nr 3293
  ul. Witkowska 8 8
  62-430 Powidz, woj. wielkopolskie
  tel. 63 277 44 71, fax. 63 277 41 00, 2774111
  REGON: 31018885400000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka Wojskowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa przeprowadzenia kursów języka angielskiego według wymagań STANAG 6001 na rzecz JW 3293 Powidz i JW 3918 Jarocin
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursów języka angielskiego na rzecz Jednostki Wojskowej nr 3293 Powidz i Jednostki Wojskowej nr 3918 Jarocin zgodnie z normami: 1)Ramowego Programu nauczania języka angielskiego w Siłach Zbrojnych RP Edycja III 1-3 wg STANAG 6001, wprowadzonego Decyzją Nr 28 Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego MON z dnia 5 listopada 2009 r.; 2)Decyzji Nr 501/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie kształcenia i egzaminowania ze znajomości języków obcych w resorcie obrony narodowej; 3)Porozumienia standaryzacyjnego STANAG 6001 edycja III z dnia 20 lutego 2009 r. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na dowolną liczbę zadań, z uwzględnieniem podziału zakresu zamówienia na 2 zadania: 1)Zadanie nr 1 - Kursy języka angielskiego w JW 3918 Jarocin: a)kurs nauki na poziomie I (pierwszym - znajomość podstawowa) - jedna grupa szkoleniowa. Planowany termin realizacji usługi w miesiącach październik 2014 - luty 2015 r. Razem przewiduje się realizację 590 godzin lekcyjnych w grupie. b)kurs uzupełniający na poziomie I (pierwszym - znajomość podstawowa) - jedna grupa szkoleniowa. Planowany termin kursu: od dnia podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż od 24 lutego 2014 r. do maja 2014 r. Razem przewiduje się realizację 240 godzin lekcyjnych w grupie. c)kurs doskonalący na poziomie II (drugim - znajomość dostateczna) - jedna grupa szkoleniowa. Planowany termin realizacji usługi w miesiącach wrzesień 2014r. - luty 2015r. Razem przewiduje się realizację 120 godzin zajęć dydaktycznych w grupie. Zajęcia z każdą grupą szkoleniową prowadzone będą nie więcej niż 7 godzin zajęć dydaktycznych w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku, zgodnie z Porządkiem dnia JW 3918, bez świąt i dni określonych jako wolne od pracy (w szczególnych sytuacjach w innych terminach uzgodnionych przez Zamawiającego i Wykonawcę). Zajęcia dydaktyczne prowadzone będą w grupach szkoleniowych liczących do 18 słuchaczy każda. Jako kurs rozumie się przeprowadzenie szkolenia językowego z jedną grupą szkoleniową. Pod pojęciem godzina zajęć dydaktycznych należy rozumieć 45 minut zegarowych. Razem, licząc wszystkie grupy szkoleniowe, przewiduje się realizację 950 godzin lekcyjnych w okresie realizacji zamówienia. Organizator kursu zabezpieczy w swojej siedzibie odpowiednie pomieszczenia przystosowane do prowadzenia zajęć. Dokładny termin realizacji poszczególnych kursów, ilość uczestników grupy i inne ustalenia organizacyjne, ilość uczestników grupy i inne ustalenia organizacyjne, za wyjątkiem kursu uzupełniającego na poziomie I, Zamawiający uzgodni z Wykonawcą na co najmniej dwa tygodnie przed terminem rozpoczęcia zajęć z grupą szkoleniową. 2)Zadanie nr 2 - Kursy języka angielskiego w JW 3293 Powidz: a)kurs uzupełniający na poziomie I (pierwszym - znajomość podstawowa) - jedna grupa szkoleniowa w okresie realizacji zamówienia - 240 godzin lekcyjnych w grupie. Planowany termin kursu: w miesiącach kwiecień - czerwiec 2014 r. b)kursy uzupełniające na poziomie II (drugim - znajomość dostateczna) - dwie grupy szkoleniowe w okresie realizacji zamówienia po 240 godzin lekcyjnych w grupie. Planowany termin kursów: jedna grupa szkoleniowa w miesiącach kwiecień - czerwiec 2014 r. oraz jedna grupa szkoleniowa w miesiącach październik - grudzień 2014 r. Zajęcia z każdą grupą szkoleniową prowadzone będą 5 razy w tygodniu po 6-7 godzin lekcyjnych, tj. od poniedziałku do piątku, zgodnie z Porządkiem dnia JW 3293, bez świąt i dni określonych jako wolne od pracy (w szczególnych sytuacjach w innych terminach uzgodnionych przez Zamawiającego i Wykonawcę). Zajęcie na obu poziomach prowadzone będą z maksymalnie dwiema grupami szkoleniowymi jednocześnie. Zajęcia dydaktyczne prowadzone będą w grupach szkoleniowych liczących do 16 słuchaczy każda. Jako kurs rozumie się przeprowadzenie szkolenia językowego z jedną grupą szkoleniową. Pod pojęciem godzina zajęć dydaktycznych należy rozumieć 45 minut zegarowych. Razem, licząc wszystkie grupy szkoleniowe, przewiduje się realizację 720 godzin lekcyjnych w okresie realizacji zamówienia. Organizator kursu zabezpieczy w swojej siedzibie odpowiednie pomieszczenia przystosowane do prowadzenia zajęć. Dokładny termin realizacji poszczególnych kursów, ilość uczestników grupy i inne ustalenia organizacyjne Zamawiający uzgodni z Wykonawcą na co najmniej dwa tygodnie przed terminem rozpoczęcia zajęć z grupą szkoleniową. 3. Organizatorami kursów i miejscami ich realizacji są: 1)zadanie nr 1 - JW 3918 Jarocin; 2)zadanie nr 2 - JW 3293 Powidz. 4. Każdemu z Wykonawców przysługuje możliwość złożenia oferty na wybrane przez siebie zadanie lub zadania. 5. Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia dla obu zadań: 1)Zamawiający wymaga, w wymiarze tygodniowym, tj. licząc od poniedziałku do piątku, co najmniej dwóch lektorów do prowadzenia zajęć z każdą grupą szkoleniową tak, by zajęcia w każdym dniu prowadzili co najmniej dwaj lektorzy naprzemiennie. 2)Lektorzy, wyznaczeni przez Wykonawcę do prowadzenia zajęć, podlegać będą nadzorowi i ocenie osoby funkcyjnej, wskazanej przez Zamawiającego. Prowadzący zajęcia zobowiązany jest do prowadzenia dziennika lekcyjnego, który przedstawi do wglądu Zamawiającemu. Powyższy dziennik będzie stanowił podstawę do rozliczenia godzin szkolenia. 3)W przypadku choroby, zdarzeń losowych lub negatywnej oceny lektora prowadzącego zajęcia, Wykonawca, na wniosek Zamawiającego, zobowiązany jest niezwłocznie dokonać jego zamiany na innego, o kwalifikacjach takich samych (lub wyższych) jak zastępowany lektor. Każdorazowa zmiana lektora musi być zatwierdzona przez Zamawiającego. 4)Wykonawca zapewni udział co najmniej jednego lektorów w sesji egzaminacyjnej po zakończeniu kursów, dla których przewidziany jest egzamin. 5)Wykonawca, w przypadku realizacji kursu trwającego powyżej 120 godzin lekcyjnych, musi przeprowadzić comiesięczny sprawdzian wiedzy słuchaczy i ocenę (nadzorowanie) pracy lektorów przez metodyka, posiadającego odpowiednie wykształcenie i kwalifikacje w zakresie prowadzenia szkoleń z języka angielskiego. Ponadto wyznaczony przez Wykonawcę metodyk zapewni opiekę metodyczną nad procesem szkolenia, zapewniając wysoki poziom merytoryczny kształcenia m.in. poprzez dokonywanie, w porozumieniu z Zamawiającym, korekty programów kursów i szkoleniowej dokumentacji planistycznej. 6)Wykonawca, w przypadku realizacji kursu trwającego powyżej 120 godzin lekcyjnych, przedstawi Zamawiającemu miesięczną, opisową ocenę postępów nauczania każdego uczestnika kursu do 10 dnia roboczego każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. 7)Wykonawca ma prawo, w porozumieniu z Zamawiającym, wykluczyć słuchacza z kursu i nie dopuścić go do egzaminu końcowego, w przypadku gdy ten trzykrotnie nie zaliczy testu próbnego. 8)Wykonawca ma prawo wnioskować do Zamawiającego, o wykluczenie słuchacza z kursu, w oparciu o sporządzany przez Wykonawcę miesięczny raport o przebiegu szkolenia oraz opinię na temat oceny postępów uczestników szkolenia. 9)Wykonawca wyznaczy : a)kompetentnego koordynatora odpowiedzialnego za bieżący nadzór nad realizacją procesu dydaktycznego we wszystkich grupach (funkcję tę może wypełniać jeden z lektorów wskazany do realizacji zamówienia); b)koordynatorów (kierowników merytorycznych) odpowiedzialnych za koordynację i realizację procesu dydaktycznego w grupach na poszczególnych poziomach nauczania. 10)Zajęcia dydaktyczne prowadzone będą zgodnie z: a)opracowanym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez przedstawiciela Zamawiającego na siedem dni roboczych przed terminem rozpoczęcia kursu, szczegółowym programem kursu dla każdej grupy szkoleniowej osobno, zawierającym podział na poszczególne tematy, zagadnienia wraz z planowanym przydziałem godzin zajęć dydaktycznych, opracowanym na podstawie Ramowego Programu nauczania języka angielskiego w Siłach Zbrojnych RP Edycja III 1-3 wg STANAG 6001, wprowadzonego Decyzją Nr 28 Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego MON z dnia 5 listopada 2009 r. We wstępie do szczegółowych programów dla każdego kursu należy określić nazwę dokumentu normatywnego, na podstawie którego zostały opracowane. Za opracowanie programów kursów nie przysługuje Wykonawcy dodatkowe wynagrodzenie; b)na podstawie nowych podręczników i zeszytów ćwiczeń zaakceptowanych przez Zamawiającego po zatwierdzeniu szczegółowych programów kursów; c)opracowanym przez Wykonawcę, prowadzonym dla wszystkich grup szkoleniowych: - diagramem szkolenia; - tygodniowym planem zajęć; - dziennikiem ewidencji szkolenia - odzwierciedlającym osiągane wyniki i obecność słuchaczy na zajęciach, zrealizowanym program kursu oraz przeprowadzonymi kontrolami zajęć; - w przypadku kursów powyżej 120 godzin dydaktycznych - raportem miesięcznym, sporządzanym w formie opisowej dla każdego słuchacza, po zakończeniu każdego miesiąca szkolenia, zawierający oceny i analizę wyników szkolenia. 11)koordynatorów merytorycznych oraz przydział lektorów do poszczególnych grup i poziomów nauczania zatwierdza wyznaczony przedstawiciel Zamawiającego. 12)Wykonawca zobowiązuje się bezpłatnie udostępnić wszystkim słuchaczom nowe podręczniki zgodnie z programem kursu oraz inne materiały dydaktyczne, w tym: a)zapewnić kopie materiałów dodatkowych niezbędnych w procesie szkolenia dla słuchaczy i lektorów oraz dostęp do urządzeń umożliwiających kopiowanie materiałów; b)zapewnić niezbędne do szkolenia pomoce szkoleniowe - plansze, diagramy itd.; c)zapewnić sprzęt audio/video niezbędny do realizacji procesu szkolenia; d)zapewnić materiały eksploatacyjne (papier ksero, toner, markery, kreda itd.). 13)Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany liczby grup szkoleniowych, rezygnacji z realizacji poszczególnych kursów lub zastąpienia jednych kursów innymi w granicach ogólnej liczby przewidzianych do zrealizowania godzin. Zamawiający zastrzega, że ogólna liczba godzin może nie zostać wykorzystana. Za kursy, z których zrezygnował Zamawiający i które nie zostały zrealizowane Wykonawca nie będzie domagać się zapłaty. Wykonawca z tego tytułu nie będzie rościł pretensji do Zamawiającego. 6. Dodatkowe wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia: 1)dla zadania nr 1: - zatwierdzenie przez przedstawiciela Zamawiającego szczegółowego programu kursu uzupełniającego na poziomie I nastąpi w dniu podpisania umowy; 2)dla zadania nr 2: - w pierwszym dniu kursu uzupełniającego na poziomie 2, Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia testu sprawdzającego kandydata na kurs, ze znajomości języka angielskiego na poziomie 1 wg normy STANG 6001. Wynik testu będzie podstawą do kwalifikacji kandydata do udziału w kursie. Decyzję w przedmiotowej sytuacji podejmie Zamawiający w uzgodnieniu z Wykonawcą zamówienia. 7.Do koordynowania współpracy, spraw organizacyjnych oraz kontroli przebiegu szkolenia Zamawiający upoważnia: 1)zadanie nr 1 - Szefa Szkolenia JW 3918 Jarocin; 2)zadanie nr 2 - Szefa Sekcji Szkoleniowej JW 3293 Powidz. 8. Wymagany termin realizacji zamówienia: 1)zadanie nr 1: a)kurs nauki na poziomie I - październik 2014r. - luty 2015 r.; b)kurs uzupełniający na poziomie I - od dnia podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż od 24 lutego 2014r. do maja 2014r.; c)kurs doskonalący na poziomie II - wrzesień 2014r. - luty 2015r.; 2)zadanie nr 2: a)kurs uzupełniający na poziomie I - jedna grupa szkoleniowa w miesiącach kwiecień - czerwiec 2014 r.; b)kursy uzupełniające na poziomie II - jedna grupa szkoleniowa w miesiącach kwiecień - czerwiec 2014 r. oraz druga grupa szkoleniowa w miesiącach październik - grudzień 2014 r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805800003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.33blot.sp.mil.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach