Przetargi.pl
zakup odmian nasion kukurydzy do zasiewów wiosennych

Instytut Ochrony Roślin-Państwowy Instytut Badawczy ogłasza przetarg

 • Adres: 60-318 Poznań, ul. Władysława Węgorka 20
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 8649000 , fax. 61 8676301
 • Data zamieszczenia: 2014-01-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Ochrony Roślin-Państwowy Instytut Badawczy
  ul. Władysława Węgorka 20 20
  60-318 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 61 8649000, fax. 61 8676301
  REGON: 00008021700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ior.poznan.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Instytut Badawczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  zakup odmian nasion kukurydzy do zasiewów wiosennych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakup, transport do siedziby Rolniczego Zakładu Doświadczalnego IOR-PIB w Winnej Górze (63-013 Szlachcin, Winna Góra 13) następujących odmian nasion kukurydzy do zasiewów wiosennych: 1. LG 32.58 lub równoważna 63 (Ilość jednostek siewnych), 50000 (Wielkość jednostek siewnych w tys. nasion) 2. Pioneer P8000 lub równoważna 39 (Ilość jednostek siewnych), 80000 (Wielkość jednostek siewnych w tys. nasion) 3. Pioneer P8400 lub równoważna 19 (Ilość jednostek siewnych), 80000 (Wielkość jednostek siewnych w tys. nasion) 4. Masta lub równoważna 26 (Ilość jednostek siewnych), 50000 (Wielkość jednostek siewnych w tys. nasion) 5. Palazzo lub równoważna 56 (Ilość jednostek siewnych), 80000 (Wielkość jednostek siewnych w tys. nasion) 6.LG 32.20 lub równoważna 31 (Ilość jednostek siewnych), 50000 (Wielkość jednostek siewnych w tys. nasion) Równoważność dotyczy wczesności dojrzewania (FAO) oraz dostosowania do wymagań glebowych. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych w następujących zakresach: Część nr 1 zamówienia: Zakup, transport do siedziby Rolniczego Zakładu Doświadczalnego IOR-PIB w Winnej Górze (63-013 Szlachcin, Winna Góra 13) następującej odmiany nasion kukurydzy do zasiewów wiosennych: LG 32.58 lub równoważna 63 (Ilość jednostek siewnych), 50000 (Wielkość jednostek siewnych w tys. nasion) Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 03.11.10.00-2 - Nasiona Część nr 2 zamówienia: Zakup, transport do siedziby Rolniczego Zakładu Doświadczalnego IOR-PIB w Winnej Górze (63-013 Szlachcin, Winna Góra 13) następującej odmiany nasion kukurydzy do zasiewów wiosennych: Pioneer P8000 lub równoważna 39 (Ilość jednostek siewnych), 80000 (Wielkość jednostek siewnych w tys. nasion) Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 03.11.10.00-2 - Nasiona Część nr 3 zamówienia: Zakup, transport do siedziby Rolniczego Zakładu Doświadczalnego IOR-PIB w Winnej Górze (63-013 Szlachcin, Winna Góra 13) następującej odmiany nasion kukurydzy do zasiewów wiosennych: Pioneer P8400 lub równoważna 19 (Ilość jednostek siewnych), 80000 (Wielkość jednostek siewnych w tys. nasion) Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 03.11.10.00-2 - Nasiona Część nr 4 zamówienia: Zakup, transport do siedziby Rolniczego Zakładu Doświadczalnego IOR-PIB w Winnej Górze (63-013 Szlachcin, Winna Góra 13) następującej odmiany nasion kukurydzy do zasiewów wiosennych: Masta lub równoważna 26 (Ilość jednostek siewnych), 50000 (Wielkość jednostek siewnych w tys. nasion) Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 03.11.10.00-2 - Nasiona Część nr 5 zamówienia: Zakup, transport do siedziby Rolniczego Zakładu Doświadczalnego IOR-PIB w Winnej Górze (63-013 Szlachcin, Winna Góra 13) następującej odmiany nasion kukurydzy do zasiewów wiosennych: Palazzo lub równoważna 56 (Ilość jednostek siewnych), 80000 (Wielkość jednostek siewnych w tys. nasion) Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 03.11.10.00-2 - Nasiona Część nr 6 zamówienia: Zakup, transport do siedziby Rolniczego Zakładu Doświadczalnego IOR-PIB w Winnej Górze (63-013 Szlachcin, Winna Góra 13) następującej odmiany nasion kukurydzy do zasiewów wiosennych: LG 32.20 lub równoważna 31 (Ilość jednostek siewnych), 50000 (Wielkość jednostek siewnych w tys. nasion) Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 03.11.10.00-2 - Nasiona Równoważność dotyczy wczesności dojrzewania (FAO) oraz dostosowania do wymagań glebowych. Szacunkowa wartość bez VAT całości przedmiotu zamówienia poniżej progów określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy-Prawo zamówień publicznych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 031110002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie zastrzega wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.ior.poznan.pl/redir,przetargi
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach