Przetargi.pl
Dostawa znaków drogowych dla Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Adres: 61-623 Poznań, ul. Wilczak 16
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 061 6477200 , fax. 061 8201709
 • Data zamieszczenia: 2014-01-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu
  ul. Wilczak 16 16
  61-623 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 061 6477200, fax. 061 8201709
  REGON: 00016252400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdm.poznan.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa znaków drogowych dla Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa znaków drogowych średnich i małych, podkładów pod tabliczki i tablice oraz uchwytów do mocowania znaków, zgodnie z poniższym zestawieniem: 1. Znaki drogowe typu A-900 z folii I generacji typ średni - max. 400 szt., 2. Znaki drogowe typu B-800 z folii I generacji - max. 400 szt., 3. Znaki drogowe typu C-800 z folii I generacji - max. 400 szt., 4. Znaki drogowe na podkładzie z blachy ocynkowanej typu G-1 - max. 100 szt., 5. Znaki drogowe typu U-3a z folii I generacji - max. 100 szt., 6. Znaki drogowe typu U-4a z folii I generacji - max. 50 szt., 7. Znaki drogowe typu U-4b z folii I generacji - max. 100 szt., 8. Znaki drogowe typu D-600x600 z folii I generacji - max. 400 szt., 9. Znaki drogowe typu U-6a z folii I generacji - max. 100 szt., 10. Znaki drogowe typu A-7 z folii II generacji typ średni - max. 200 szt., 11. Znaki drogowe typu B-20 z folii II generacji - max. 100 szt., 12. Znaki drogowe typu B-2 z folii II generacji - max. 100 szt., 13. Znaki drogowe typu D-6 z folii II generacji - max. 200 szt., 14. Tablica prowadząca ciągła U-3c (dł.2,4m) - max. 50 szt., 15. Taśma do mocowania znaków - max. 5000 mb, 16. Zapinki do taśmy - max. 2000 szt., 17. Podkłady pod tablice /m2/ - max. 300 m2, 18. Uchwyty do mocowania znaków - max. 5000 szt., 19. Podkłady pod tabliczki /m2/ - max. 100 m2, 20. Tablica U-21 a i b skrzynkowe ograniczniki skrajni z tworzywa sztucznego do montażu na podstawach gumowych - max. 100 szt., 21. Słupki prowadzące U-1a - max. 100 szt., 22. Tabliczki odblaskowe typu T z folii I generacji - max. 300 szt. Wymiary znaków i tablic, symbole, kolorystyka powinny ściśle odpowiadać wzorom podanym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003r., Nr 220, poz. 2181 ze zm.). Dodatkowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: 1. znaki drogowe odblaskowe, podkłady pod tablice i tabliczki winny być wykonane z blachy aluminiowej grub. 1,5 mm, (z wyjątkiem znaków G-1, które winny być wykonane z blachy ocynkowanej grub.1,25 mm), podwójnie zaginanej krawędziowo na całym obwodzie, z folii odblaskowej I lub II generacji. 2. całość lica znaków winna być wykonana metodą sitodruku. 3. tarcze znaków i podkłady pod tablice lub tabliczki winny posiadać profil montażowo-usztywniający (szyna) do którego montuje się uchwyt uniwersalny typu fala lub fala + ząbek. 4. profile winny znajdować się w dwóch miejscach (góra i dół) z tyłu znaku lub podkładu do którego montuje się odpowiedni uchwyt uniwersalny w celu zamontowania ich na słupkach lub na latarniach taśmą typu Bandimex. 5. długość profili winna wynosić 90% szerokości tarczy znaku lub podkładu w miejscu ich mocowania. 6. uchwyty do znaków typu fala, na taśmę Bandimex o szer. 12,7 mm lub fala + ząbek do słupków o ? 60 mm muszą być ocynkowane galwanicznie. Dostawy odbywać się będą sukcesywnie wg potrzeb zgłaszanych przez Zamawiającego. Termin dostawy do 10 dni od daty złożonego zamówienia. Miejsce dostawy: Centrum Operacyjne Oddział Utrzymania Urządzeń Bezpieczeństwa Ruchu ul. Górecka 15, Poznań.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 349922009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: licytacja elektroniczna
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach