Przetargi.pl
Wykonanie wraz z dostawą do siedziby ZDP znaków drogowych pionowych

Zarząd Dróg Powiatowych ogłasza przetarg

 • Adres: 62-500 Konin, ul. Świętojańska 20 D
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 63 2430280 , fax. 63 2430280
 • Data zamieszczenia: 2015-03-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych
  ul. Świętojańska 20 D 20 D
  62-500 Konin, woj. wielkopolskie
  tel. 63 2430280, fax. 63 2430280
  REGON: 31106078300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdp.konin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie wraz z dostawą do siedziby ZDP znaków drogowych pionowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) znaki: A - 110 szt. B - 40 szt. C - 10 szt. D - 60 szt. E - 40 szt. T - 20 szt. U - 50 szt. 2) uchwyty do znaków: krótkie - 200 szt. długie (60) - 100 szt. 3) lustro ? 900 - 4 szt. lustro ? 800 - 4 szt. 4) D42/43 - 20 szt. W/w znaki należy wykonać zgodnie z SIWZ, danymi technicznymi oraz obowiązującymi przepisami i normami.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 349922009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin dostaw
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdp.konin.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach