Przetargi.pl
Przebudowa przepustu komunikacyjnego na rowie melioracyjnym R-F w ciągu drogi gminnej nr 764593 w m. Trzemeszno

Gmina Rozdrażew ogłasza przetarg

 • Adres: 63-708 Rozdrażew, ul. Rynek 3
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 062 7221305 , fax. 062 7221370
 • Data zamieszczenia: 2014-01-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Rozdrażew
  ul. Rynek 3 3
  63-708 Rozdrażew, woj. wielkopolskie
  tel. 062 7221305, fax. 062 7221370
  REGON: 25085518500000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa przepustu komunikacyjnego na rowie melioracyjnym R-F w ciągu drogi gminnej nr 764593 w m. Trzemeszno
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje: przebudowę istniejącego przepustu betonowego wielootworowego na przepust jednootworowy eliptyczny z rur stalowych, spiralnie karbowanych, typu HelCor PA poprzez rozebranie istniejącego przepustu 5 otworowego o długości 12 mb z rur betonowych w tym rozebranie przyczółków betonowych, wykonanie ławy fundamentowej z kruszywa wraz z zagęszczeniem, montaż rur stalowych, wykonanie zasypki rury pospółką, wykonanie nasypu ziemnego pod nawierzchnię, umocnienie dna i skarp wlotu i wylotu przepustu w sposób trwały kamieniem lub płytami ażurowymi, uporządkowanie terenu, wykonanie odcinkowej konserwacji rowu R-F, wykonawca odpowiedzialny jest za ochronę znaków geodezyjnych (obmiary zgodne z kosztorysem ofertowym)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452440009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rozdrazew.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach