Przetargi.pl
Realizacja usług edukacyjnych ze wsparciem uzupełniającym dla uczniów szkół podstawowych i nauczycieli w ramach projektu Wiedza naszym atutem dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Gmina Babiak ogłasza przetarg

 • Adres: 62-620 Babiak, Plac Wolności 5
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 063 2711071, 2711624, 26160457 , fax. 063 2711624
 • Data zamieszczenia: 2012-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Babiak
  Plac Wolności 5 5
  62-620 Babiak, woj. wielkopolskie
  tel. 063 2711071, 2711624, 26160457, fax. 063 2711624
  REGON: 00053302190931
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.babiak.org.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Realizacja usług edukacyjnych ze wsparciem uzupełniającym dla uczniów szkół podstawowych i nauczycieli w ramach projektu Wiedza naszym atutem dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Realizacja usług edukacyjnych ze wsparciem uzupełniającym dla uczniów szkół podstawowych (klasy IV-VI) i nauczycieli w ramach projektu Wiedza naszym atutem dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zamówienie obejmuje: - realizację zajęć rozwijających umiejętności i zainteresowania uczniów (matematyka, historia, przyroda, j. polski, j. obcy, techniki ICT, z egzaminami TELC i EDCL) wraz z zakupem podręczników, słowników) - realizację zajęć wyrównujących (matematyka, przyroda, j. polski, j. obcy) wraz z zakupem materiałów dydaktycznych; - zajęcia wspierające uczniów o szczególnych potrzebach oraz wsparcie uzupełniające (warsztaty wsparcia psychologicznego, zajęcia gimnastyki korekcyjnej) - podnoszenie kwalifikacji nauczycieli (zajęcia z zakresu posługiwania się technikami informatycznymi w praktyce szkolnej). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 1 do SIWZ. Miejsce realizacji zamówienia: Szkoła Podstawowa w Babiaku, Szkoła Podstawowa w Brdowie, Szkoła Podstawowa w Bogusławicach - Gmina Babiak powiat kolski, woj. wielkopolskie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805800003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 10.000 zł w formie zgodnej z ustawa Pzp

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Doświadczenie
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.babiak.org.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach