Przetargi.pl
NAUCZANIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO WEDŁUG WYMOGÓW STANAG 6001

Jednostka Wojskowa Nr 1156 ogłasza przetarg

 • Adres: 61-325 Poznań, ul. Silniki 1
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. (61) 8548 611
 • Data zamieszczenia: 2014-01-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Jednostka Wojskowa Nr 1156
  ul. Silniki 1 1
  61-325 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. (61) 8548 611
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.31blot.sp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka wojskowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  NAUCZANIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO WEDŁUG WYMOGÓW STANAG 6001
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie: 1. stacjonarnych kursów języka angielskiego przygotowujących do egzaminów resortowych wg STANAG 6001 na poziomie: a) I (podstawowym) - 2 grupy szkoleniowe po 590 godzin każda; b) II (średnio zaawansowanym) - 2 grupy szkoleniowe po 590 godzin każda; 2. kursów uzupełniających na poziomie I lub II według decyzji zamawiającego - 4 grupy szkoleniowe po 240 godzin każda; 3. kursów doskonalących: a) na poziomie I i II - 2 grupy szkoleniowe po 120 godzin każda, b) lotniczej frazeologii technicznej na poziomie podstawowym i średniozaawansowanym na potrzeby pracowników SWOM - 2 grupy szkoleniowe po 80 godzin każda. Kursy określone w pkt. 3.1.1, 3.1.2 SIWZ mają być uzupełnione bezpłatnym dostępem dla wszystkich uczestników kursów do platformy e - learningowej , która spełnia określone przez zamawiającego wymagania, zawarte w załączniku nr 8 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805800003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Doświadczenie i efektywność szkolenia w prowadzeniu kursów w jednostkach wojskowych lub innych instytucjach MON wg STANAG 6001
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.31blot.sp.mil.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach