Przetargi.pl
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu podstawowego języka niemieckiego + catering dla 60 osób niepełnosprawnych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ogłasza przetarg

 • Adres: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Juliusza Słowackiego 1C
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 0 62 735 51 52 , fax. 0 62 735 02 05
 • Data zamieszczenia: 2013-09-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
  al. Juliusza Słowackiego 1C 1C
  63-400 Ostrów Wielkopolski, woj. wielkopolskie
  tel. 0 62 735 51 52, fax. 0 62 735 02 05
  REGON: 25086417800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pcpr.powiat-ostrowski.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu podstawowego języka niemieckiego + catering dla 60 osób niepełnosprawnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonawca w ramach projektu pt. TWOJA SZANSA zorganizuje i przeprowadzi: kurs podstawowy języka niemieckiego + catering dla 60 osób niepełnosprawnych, w tym 24 M (50 osób, w tym 19M w wieku 30+ z wieloraką niepełnosprawnością oraz 10 osób, w tym 5M w wieku od 18 lat do 30 roku życia), równolegle w sześciu grupach, każda z grup po 10 dni przez 6 godzin dziennie. Wymagania dotyczące przeprowadzenia kursu podstawowego języka niemieckiego + catering: 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zadanie w terminie od dnia 27 września 2013 roku do dnia 30 września 2013 roku oraz od dnia 01 października 2013 roku do dnia 10 października 2013 roku /za wyjątkiem sobót i niedziel/, w godzinach od 9.00 - 15.00. 2. Wykonawca przygotuje program kursu podstawowego języka niemieckiego, z uwzględnieniem m. in. zagadnień: 1) Powitania pożegnania (2 godziny). 2) Opis miejsca zamieszkania, spacer po mieście (3 godziny). 3) Dialogi w sklepie odzieżowym, obuwniczym, w hotelu, na stacji benzynowej (3 godziny). 4) Przedstawianie się, opis osób, typy szkół, wykształcenie, studia (5 godzin). 5) Czasowniki (3 godziny). 6) Moja praca, rodzina, dom, czas wolny, plany, marzenia (3 godziny). 7) Liczebniki, kolory, dni tygodnia, alfabet, godziny (14 godzin). 8) Wypełnianie formularzy, rozmowy telefoniczne (3 godziny). 9) Opis pokoju, opis przedmiotów codziennego użytku (8 godzin). 10) Jedzenie, napoje, posiłki (4 godziny). 11) Podstawowe przymiotniki (1 godzina). 12) Pogoda (2 godziny). 13) Zawody (2 godziny). 14) Kraje, narodowości, podróże, wakacje (5 godzin). 15) Poznawanie różnych części ciała (2 godziny). 3. Wykonawca: 1) zapewni kadrę posiadającą odpowiednie wykształcenie, doświadczenie zawodowe i uprawnienia, 2) zobowiązuje się prowadzić listę obecności uczestników ww. kursu /w przypadku nieobecności uczestnika należy niezwłocznie powiadomić koordynatora projektu/, 3) zobowiązuje się wydać uczestnikom ww. kursu dokument, potwierdzający udział ww. kursach wraz z zakresem programowym i godzinowym, 4) oznakuje stosownymi logotypami dokumentację przeprowadzenia ww. kursu, 5) zobowiązuje się przeprowadzić anonimową ankietę oceny ww. kursu przez uczestników, 6) zapewni do przeprowadzenia ww. kursu pomieszczenia wraz z zapleczem sanitarnym odpowiednio dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim /bez barier architektonicznych/ w mieście Ostrów Wielkopolski, 7) oznaczy miejsce realizacji ww. kursu informacją o współfinansowaniu przez Unię Europejską z zastosowaniem stosownych logotypów, 8) podczas ww. kursu zapewni uczestnikom catering: obiad dwudaniowy z kompotem o godz. 13.00 oraz kawę, herbatę, ciastka i zimne napoje wg potrzeb, 9) w terminie 7 dni od dnia zakończenia ww. kursu, przekaże do siedziby PCPR następujący komplet dokumentów, do zadania ujętego w § 1 pkt 1: - oryginał listy obecności uczestników ww. kursu, - dokument potwierdzony za zgodność z oryginałem, potwierdzający udział w szkoleniach wraz z zakresem programowym i godzinowym, - anonimową ankietę oceny ww. kursu dokonaną przez uczestników, - zdjęcia dokumentujące realizację zadania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805800003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pcpr.powiat-ostrowski.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach