Przetargi.pl
Przetarg nieograniczony na usługi o wartości poniżej 130.000 EURO na zorganizowanie i przeprowadzenie kursów językowych dla 45 uczestników projektu Młodzieżowa Akademia Umiejętności 2, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.3.

Ochotnicze Hufce Pracy Wielkopolska Wojewódzka Komenda ogłasza przetarg

 • Adres: 61-485 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 211
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 8312405 , fax. 61 8312485
 • Data zamieszczenia: 2013-01-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ochotnicze Hufce Pracy Wielkopolska Wojewódzka Komenda
  ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 211
  61-485 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 61 8312405, fax. 61 8312485
  REGON: 00103694500000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na usługi o wartości poniżej 130.000 EURO na zorganizowanie i przeprowadzenie kursów językowych dla 45 uczestników projektu Młodzieżowa Akademia Umiejętności 2, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.3.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursów językowych dla 45 osób w ramach projektu Młodzieżowa Akademia Umiejętności 2 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.3. Szkolenia skierowane są dla młodzieży w wieku 15 - 25 lat - uczestników Ochotniczych Hufców Pracy.W ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający przewiduje kurs językowy w wymiarze 120 godz. w następujących miejscowościach na terenie województwa wielkopolskiego (w nawiasie podana jest kolejno: liczba osób mających wziąć udział w zajęciach, liczba osób zainteresowanych danym językiem): - Krotoszyn - 15 osób - j. niemiecki, - Kościan - 15 osób - j. angielski, - Poznań - 15 osób - j. angielski.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805800003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.ohp.poznan.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach