Przetargi.pl
Dostawa oleju opałowego do Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Brudzewie

Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Brudzewie ogłasza przetarg

 • Adres: 62-720 Brudzew, ul. Powstańców Wielkopolskich 35
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 063 2800050 , fax. 063 2800054
 • Data zamieszczenia: 2014-01-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Brudzewie
  ul. Powstańców Wielkopolskich 35 35
  62-720 Brudzew, woj. wielkopolskie
  tel. 063 2800050, fax. 063 2800054
  REGON: 31155759000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.brudzew.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa oleju opałowego do Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Brudzewie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa 30 tysięcy litrów oleju opałowego do Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Brudzewie
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091351005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.brudzew.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach