Przetargi.pl
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa do zbiorników olejowych znajdujących się w kotłowniach budynków zajmowanych przez Zespół Szkół w Lipce ul. Szkolna 6 i Gajowa 4., oleju napędowego grzewczego lekkiego w ilości około 60 m3 z możliwością zmniejszenia dostawy wynikającą z panujących warunków atmosferycznych, za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności. Zamawiający wymaga , aby oferta obejmowała całość zamówienia.

Zespół Szkół w Lipce ogłasza przetarg

 • Adres: 77-420 Lipka, ul. Szkolna 6
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 0-67 366 50 22 , fax. 0-67 266 57 72
 • Data zamieszczenia: 2016-03-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół w Lipce
  ul. Szkolna 6 6
  77-420 Lipka, woj. wielkopolskie
  tel. 0-67 366 50 22, fax. 0-67 266 57 72
  REGON: 57086477900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lipka.biuletyn.net
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Szkoła

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa do zbiorników olejowych znajdujących się w kotłowniach budynków zajmowanych przez Zespół Szkół w Lipce ul. Szkolna 6 i Gajowa 4., oleju napędowego grzewczego lekkiego w ilości około 60 m3 z możliwością zmniejszenia dostawy wynikającą z panujących warunków atmosferycznych, za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności. Zamawiający wymaga , aby oferta obejmowała całość zamówienia.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa do zbiorników olejowych znajdujących się w kotłowniach budynków zajmowanych przez Zespół Szkół w Lipce ul. Szkolna 6 i Gajowa 4., oleju napędowego grzewczego lekkiego w ilości około 60 m3 z możliwością zmniejszenia dostawy wynikającą z panujących warunków atmosferycznych, za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności. Zamawiający wymaga , aby oferta obejmowała całość zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091351005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Upust na 1 m3 oleju opałowego lekkiego
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lipka.biuletyn.net
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach