Przetargi.pl
DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO L-1 WG PN -C-96024:2001 DO OBIEKTU W BIEDRUSKU PRZY UL. POZNAŃSKIEJ 3 W II PÓŁROCZU 2016 ROKU

14 Wojskowy Oddział Gospodarczy ogłasza przetarg

 • Adres: 60-811 Poznań, ul. Bukowska 34
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 261 57 48 02 , fax. 261 57 72 04
 • Data zamieszczenia: 2016-07-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 14 Wojskowy Oddział Gospodarczy
  ul. Bukowska 34 34
  60-811 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 261 57 48 02, fax. 261 57 72 04
  REGON: 30206765400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.14wog.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka Wojskowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO L-1 WG PN -C-96024:2001 DO OBIEKTU W BIEDRUSKU PRZY UL. POZNAŃSKIEJ 3 W II PÓŁROCZU 2016 ROKU
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa 30 m? oleju opałowego lekkiego L-1 o wymaganiach wg PN-C-96024:2001 spełniającego następujące parametry: a) wartość opałowa - min. 42,6 MJ/kg b) temperatura zapłonu - min. 56 stopni C c) zawartość siarki - max 0,2 % (m/m) d) temperatura krzepnięcia - nie wyższa niż -20 stopni C e) gęstość w temp. 15 stopni C - max 860 kg/m3
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091351005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium na całość zamówienia w wysokości: 1.200,00 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin płatności
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.14wog.wp.mil.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach