Przetargi.pl
Sukcesywne dostawy oleju opałowego dla Domu Pomocy Społecznej w Chojnie

Dom Pomocy Społecznej w Chojnie ogłasza przetarg

 • Adres: 64-510 Wronki, Chojno 41A
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 67 2547179 , fax. 67 2547179
 • Data zamieszczenia: 2016-04-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej w Chojnie
  Chojno 41A 41A
  64-510 Wronki, woj. wielkopolskie
  tel. 67 2547179, fax. 67 2547179
  REGON: 00102089000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: powiatowa samorządowa jednostka organizacyjna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywne dostawy oleju opałowego dla Domu Pomocy Społecznej w Chojnie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego do kotłowni mieszczącej się w Domu Pomocy Społecznej w Chojnie, Chojno 41a, 64-510 Wronki, w ilości szacunkowej około 37 000 litrów w okresie 12 miesięcy kalendarzowych od podpisania umowy. Dostawy realizowane będą według zapotrzebowania zgłaszanego przez Zamawiającego. Szczegółowe parametry ostały podane w SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091351005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.wokiss.pl.szamotulyp/ w dziale: Jednostki organizacyjne powiatu
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach