Przetargi.pl
Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego do obiektów Gminy Ślesin

Gmina Ślesin ogłasza przetarg

 • Adres: 62-561 Ślesin, ul. Kleczewska 15
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 063 2704011 , fax. 063 2704198
 • Data zamieszczenia: 2016-07-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Ślesin
  ul. Kleczewska 15 15
  62-561 Ślesin, woj. wielkopolskie
  tel. 063 2704011, fax. 063 2704198
  REGON: 00053110500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.umig.slesin.pl /BIP-Gmina-przetargi/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego do obiektów Gminy Ślesin
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego do celów grzewczych dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie oraz innych jednostek organizacyjnych w planowanej łącznej ilości 78 000 litrów [78 m3]. Olej powinien spełniać wymagania Zamawiającego /Upoważnionego, zgodnie z zapisami specyfikacji technicznej określającej parametry fizyko - chemiczne oleju. Specyfikacja techniczna stanowi integralną część niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywną dostawę do zbiorników zlokalizowanych w niżej wymienionych obiektach: 2.1.budynku Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie, ul. Kleczewska 15, 2.2 budynku Gimnazjum w Ślesinie, ul. Młodzieżowa 1, 2.3 budynku Szkoły Podstawowej w Szyszyńskich Holendrach, 2.4 budynku Szkoły Podstawowej w Ostrowążu, 2.5 budynku Szkoły Podstawowej Licheniu Starym, ul. Konińska 48, 2.6 budynku gminnego przy ul. Napoleona 15 B w Ślesinie 3. Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w dostawach sukcesywnych według potrzeb Zamawiającego, przy czym w okresie trwania umowy dostarczonych zostanie maksymalnie 78 000 litrów oleju opałowego lekkiego. Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji, tj. możliwość zmniejszenia dostaw oleju określonego powyżej. Maksymalny zakres zamówienia może zostać pomniejszony maksymalnie do 20% ogólnej wartości zamówienia, tzn. może zostać zrealizowany w co najmniej 80%. W wyniku zastosowania prawa opcji wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmniejszeniu proporcjonalnie do faktycznie wykonywanych sukcesywnych dostaw, uzależnionych od warunków atmosferycznych panujących w trakcie okresu grzewczego. 4. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować sukcesywne dostawy (min. jednorazowo 2 000 litrów) oleju napędowego lekkiego, własnymi środkami transportowymi, posiadającymi ważne świadectwa legalizacji liczników, z nienaruszonym oplombowaniem, na własny koszt i ryzyko, wraz z załadunkiem, rozładunkiem opału w danym obiekcie Gminy (wskazanym przez pracownika Zamawiającego/Upoważnionego), zgodnie ze złożonymi zamówieniami. 5. Wykonawca przedstawi, w stosunku do każdej partii dostarczonego oleju opałowego, świadectwo jakości lub orzeczenie laboratoryjne określające parametry techniczne dostarczanego oleju wraz z dowodem wydania dostawcy (dokumentem przewozowym) zawierającym nazwę produktu oraz jego producenta. 6. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego/Upoważnionego, iż jakość dostarczonego oleju opałowego jest niezgodna z przedstawionym świadectwem jakości, Wykonawca dokona niezwłocznie, na własny koszt jego wymiany oraz pokryje wszystkie koszty naprawy szkód powstałych z tego tytułu. 7. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia oleju opałowego w terminie do 2 dni, w godzinach 7.30- 15.00 od zgłoszenia telefonicznego. 8.Wykonawca jest zobowiązany do wystawiania faktur częściowych za dostawę przedmiotu zamówienia do danych obiektów. Dane do faktury: a) Gmina Ślesin 62-561 Ślesin, ul. Kleczewska 15 NIP: 665--27-16-489 b) Gimnazjum w Ślesinie, ul. Młodzieżowa 1, 62-561 Ślesin NIP 665-23-74-907 c) Szkoła Podstawowa w Szyszyńskich Holendrach Szyszyńskie Holendry 34, 62-561 Ślesin NIP: 665-23-40-423 d) Szkoła Podstawowa w Ostrowążu Ostrowąż 21, 62-561 Ślesin NIP:665-23-40-392 e) Szkoła Podstawowa w Licheniu Starym ul. Konińska 48, 62-563 Licheń Stary NIP: 665-23-39-957 9. Przedmiot zamówienia musi odpowiadać warunkom określonym w ustawie o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw z dnia 25 sierpnia 2006 r. ( Dz.U. z 2014 r. poz.1728) oraz przepisom wykonawczym wydanym na jej podstawie, w szczególności Rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych z dnia 9 grudnia 2008 r. ( Dz.U. z 2013 r. poz.1058). 10.Zamawiający/Upoważniony dopuszcza możliwość zaoferowania oleju opałowego równoważnego w stosunku do opisanego w SIWZ. Za rozwiązanie równoważne uznaje się oleje opałowe o parametrach nie gorszych niż poniżej wymienione: a) gęstość w 150C , nie wyższa niż 0,860 g/m3 b) wartość opałowa, nie mniej niż 42,6 MJ/kg c) temperatura zapłonu, nie mniej 56 st.C d) lepkość kinematyczna w temperaturze 200 st.C 6 mm2/s e) zawartość siarki, nie więcej niż 0,1 % (m/m) f) zawartość wody, nie wyższa 0,200 mg/kg g) całkowita zawartość zanieczyszczeń nie wyższa niż 24 mg/kg h) temperatura krzepnięcia zimą, nie wyższa niż (-200 st.C)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091351005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający/Upoważniony nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin płatności faktury
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.umig.slesin.pl /BIP-Gmina-Przetargi/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach