Przetargi.pl
Prace porządkowe na terenie miasta Puszczykowa w latach 2016-2017

Miasto Puszczykowo ogłasza przetarg

 • Adres: 62-040 Puszczykowo, ul. Podleśna 4
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 8133225, 8983719 , fax. 61 8133225
 • Data zamieszczenia: 2015-12-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Puszczykowo
  ul. Podleśna 4 4
  62-040 Puszczykowo, woj. wielkopolskie
  tel. 61 8133225, 8983719, fax. 61 8133225
  REGON: 63125787400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.puszczykowo.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Prace porządkowe na terenie miasta Puszczykowa w latach 2016-2017
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac porządkowych na terenie miasta Puszczykowa w okresie od podpisania umowy do 31 grudnia 2017 roku. Zakres usługi do wykonania obejmuje: 1. Bieżące opróżnianie koszy na terenie miasta Puszczykowa, sprzątanie terenu wokół koszy (teren wokół koszy to znaczy w promieniu jednego metra) oraz wywóz tych śmieci. Informacje uzupełniające: a) Liczba koszy do opróżnienia (w dniu zawarcia Umowy) - 146 szt. b) Częstotliwość opróżniania koszy: 1) 128 szt. 3 razy w tygodniu (wszystkie kosze z wykazu, oprócz obiektów CAS, Gimnazjum nr 1 i placu zabaw przy ul. Mazurskiej), 2) 10 szt. 2 razy w tygodniu kosze z terenów CAS, 3) 8 szt. 2 razy w tygodniu kosze z terenów Gimnazjum nr 1i i placu zabaw przy ulicy Mazurskiej 4) 55 szt. 3 razy w tygodniu kosze w ciągu dróg stanowiących linię autobusową i ul. Kraszewskiego (przy szpitalu) oraz z CAS przy ul. Kościelnej. c) Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia częstotliwości opróżniania koszy przy ulicach do 2 razy w tygodniu. d) Wykaz miejsc ustawienia koszy ulicznych stanowi załącznik nr 6. e) Wykonawca zapewnia odpowiednie wielkością worki foliowe do wyłożenia koszy. f) koszt worków do wyłożenia koszy oraz wywozu zebranych odpadów jest zawarty w cenie opróżniania koszy. g) Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia lub zmniejszenia liczby koszy w czasie trwania Umowy do 15%, co należy uwzględnić w kalkulacji. h) Wykonawca będzie rozpoczynał prace nie później niż: o godzinie 600 rano - od 1 maja do 30 września oraz o godzinie 700 rano - od 1 października do 30 kwietnia. 2. Utrzymanie czystości na przystankach komunikacji miejskiej na terenie miasta Puszczykowa polegające na ręcznym sprzątaniu śmieci 2 razy w tygodniu terenu przystanku i wokół przystanku (wzdłuż całego peronu) przy powierzchni około 10.000 m2. Informacje uzupełniające: a) Liczba przystanków do sprzątania - 27 szt. b) Wykaz przystanków wg załącznika nr 6. c) Wykonawca będzie rozpoczynał prace nie później niż: o godzinie 600 rano - od 1 maja do 30 września oraz o godzinie 700 rano - od 1 października do 30 kwietnia. 3. Utrzymanie w czystości terenu całego miasta, gdzie zakres usług będzie obejmował w szczególności: 1) Zbieranie i usuwanie odpadów komunalnych (wraz z wstępną segregacją surowców wtórnych) z poszczególnych: ulic, skwerów, rond, trawników, parkingów, chodników w pasie drogowym, powierzchni całego pasa drogowego ( długość pasa drogowego jest równa długości dróg miejskich i powiatowych na terenie Miasta - około 71 km). Łączna szacunkowa powierzchnia skwerów i parkingów wynosi 12.250 m2 . 2) Zbieranie i usuwanie odpadów komunalnych (wraz z wstępną segregacją surowców wtórnych) z powierzchni obrzeży lasu, do 5m od pasa drogowego. Szacunkowa powierzchnia obrzeży lasu - 50700 m2. 3) Wywóz odpadów komunalnych, pochodzących ze sprzątania ciągów pieszych utrzymywanych przez mieszkańców (zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządków w gminach z dnia 13 września 1996 roku Dz.U. nr 132 poz. 622 z póź. zm.). Czynności będą wykonywane w zależności od potrzeby. 4) Odchwaszczanie wszystkich utwardzonych pasów drogowych - usuwanie na bieżąco chwastów, hakanie i bieżące usuwanie porostów w ciągach pieszych i jezdniach - dotyczy wyrastającej trawy i chwastów przy znakach, lampach, barierach, a także chodnikach, ścieżkach rowerowych oraz pasach przykrawężnikowych w jezdniach. Czynności będą wykonywane w zależności od potrzeby. 5) Mycie 27 wiat przystanków komunikacji miejskiej na terenie Miasta w terminach i liczbie uzgodnionej z Zamawiającym, jednak nie później niż 10 dni od dnia wydania polecenia, o powierzchni do mycia wiat ogółem 1080 m2. Powierzchnia do mycia pojedynczej wiaty z ławeczką - około 40 m2, mycie nie mniej niż dwa razy w roku; 6) Likwidacja skutków zdarzeń losowych w pasie drogowym na terenie Miasta: usuwanie pozostałości uszkodzonych części pojazdów, przewożonych ładunków, powstałych w wyniku zdarzeń drogowych. W/w obowiązki wymagają dyspozycyjności całodobowej. 7) Inne prace interwencyjne, w tym w szczególności: interwencyjne czyszczenie kratek ściekowych, czyszczenie pachołków drogowych, tablic z nazwami ulic, znaków drogowych. Czynności powyższe wykonane zostaną niezwłocznie po stwierdzeniu przez Zamawiającego konieczności wykonania prac, o których mowa w niniejszym punkcie. Nadto Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecania innych niezbędnych w danej chwili prac interwencyjnych. W takim przypadku podjęcie czynności nastąpi bezwzględnie w czasie do dwóch godzin od chwili zgłoszenia. Prace interwencyjne będą zlecane telefonicznie przez uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego. Informacje uzupełniające: a) Czynności wymienione w pkt 3 ppkt. 1) i 2) będą wykonywane 6 dni w tygodniu. Uprawniony przedstawiciel Zamawiającego będzie potwierdzał wykonanie poszczególnych czynności, na podstawie przedstawionych Raportów miesięcznych przeprowadzonych prac. Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia w siedzibie Zamawiającego zestawienie raportów w systemie miesięcznym.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 906000003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące 00/100).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin płatności
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.puszczykowo.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach