Przetargi.pl
Usługi porządkowe na Jarmarku Betlejem na Starym Rynku w Poznaniu, organizowanym przez Spółkę z o.o. TARGOWISKA w Poznaniu

Targowiska Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 60-171 Poznań, ul. Żmigrodzka 41/49
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 8520492 , fax. 61 8520492 w. 11
 • Data zamieszczenia: 2015-11-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Targowiska Sp. z o.o.
  ul. Żmigrodzka 41/49 41/49
  60-171 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 61 8520492, fax. 61 8520492 w. 11
  REGON: 63101222700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.targowiska.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Spółka Prawa Handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi porządkowe na Jarmarku Betlejem na Starym Rynku w Poznaniu, organizowanym przez Spółkę z o.o. TARGOWISKA w Poznaniu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Usługi porządkowe wokół około 50 stanowisk handlowych, sceny i Szopki Bożonarodzeniowej, dbałości o porządek i stan sanitarny wokół kontenerów, na odpady 2.Usługa polega na kompleksowym sprzątaniu terenu Jarmarku Betlejem w tym zamiataniu, odśnieżaniu oraz wrzucaniu uzyskanych podczas sprzątania i funkcjonowania jarmarku odpadów do właściwych kontenerów
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 906000003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Czas reakcji na usunięcie zgłoszonych nieprawidłowości
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.targowiska.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach