Przetargi.pl
Utrzymanie czystości na terenie miasta Kalisza w podziale na cztery rejony

Miasto Kalisz ogłasza przetarg

 • Adres: 62-800 Kalisz, Główny Rynek 20
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. +4862 7654300
 • Data zamieszczenia: 2016-01-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Kalisz
  Główny Rynek 20 20
  62-800 Kalisz, woj. wielkopolskie
  tel. +4862 7654300
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kalisz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utrzymanie czystości na terenie miasta Kalisza w podziale na cztery rejony
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi w zakresie utrzymania czystości na terenie miasta Kalisza w podziale na cztery rejony (cztery odrębne części zamówienia) tj.: 1) Rejon I - tereny określone w załączniku do SIWZ pn. `Harmonogram utrzymania czystości na terenie miasta Kalisza w Rejonie I`, 2) Rejon II - tereny określone w załączniku do SIWZ pn. `Harmonogram utrzymania czystości na terenie miasta Kalisza w Rejonie II`, 3) Rejon III - tereny określone w załączniku do SIWZ pn. `Harmonogram utrzymania czystości na terenie miasta Kalisza w Rejonie III`, 4) Rejon IV - tereny określone w załączniku do SIWZ pn. `Harmonogram utrzymania czystości na terenie miasta Kalisza w Rejonie IV`. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) oczyszczanie na mokro chodników i placów określonych w harmonogramach będących załącznikami do SIWZ z intensywnością oczyszczania wynikającą z tych harmonogramów, a w razie konieczności: a) usuwanie odpadów stałych (np. liści, gałęzi, gruzu, itp.), b) usuwanie trawy i chwastów pomiędzy płytkami chodnikowymi, wokół słupów energetycznych, znaków drogowych itp., c) zbieranie zanieczyszczeń z terenów zielonych przylegających do oczyszczanego terenu, 2) usuwanie i transport oraz przekazywanie do unieszkodliwiania odpadów usuniętych z terenów powierzonych do utrzymania czystości, 3) odśnieżanie, likwidacja śliskości i gołoledzi. 3. Częstotliwość wykonywania prac określają harmonogramy stanowiące załączniki do projektu umowy i SIWZ. 4. W przypadku wystąpienia opadów śniegu lub gołoledzi, usługa winna być świadczona codziennie według potrzeb (nie harmonogramu), a jej koszt należy wliczyć do ceny za utrzymanie czystości 100 m2 terenu. 5. Oczyszczanie musi gwarantować uzyskanie efektu dokładnie oczyszczonej powierzchni na całej szerokości ciągu pieszego lub ścieżek rowerowych. Na oczyszczanych powierzchniach nie mogą być pozostawione przerosty traw, chwastów oraz piasek i ziemia. 6. Szczegółowy zakres prac określony jest w SIWZ i załącznikach do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 906000003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia przed upływem terminu składania ofert wadium w określonych poniżej wysokościach, dla poszczególnych Rejonów: dla Rejonu I - 4.000,00 PLN; dla Rejonu II - 1.500,00 PLN; dla Rejonu III - 2.000,00 PLN; dla Rejonu IV - 1.000,00 PLN. Szczegółowe warunki wnoszenia wadium zawarte zostały w SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.kalisz.pl (zakładka Ogłoszenia - Zamówienia publiczne) lub www.kalisz.pl.
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach