Przetargi.pl
Utrzymanie czystości w obrębie Starówki - Czyste Stare Miasto

Miasto Poznań ogłasza przetarg

 • Adres: 61-841 Poznań, Plac Kolegiacki 17
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 8785210 , fax. 61 878 50 85
 • Data zamieszczenia: 2016-05-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Poznań
  Plac Kolegiacki 17 17
  61-841 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 61 8785210, fax. 61 878 50 85
  REGON: 63125782200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.um.poznan.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utrzymanie czystości w obrębie Starówki - Czyste Stare Miasto
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Realizacja zamówienia polegać będzie na: 1) wykonywaniu prac porządkowych związanych z utrzymaniem czystości na terenach, które zobowiązane jest utrzymywać w czystości Miasto Poznań, znajdujących się na obszarze Rady Osiedla Stare Miasto, w obrębie starówki. Dokładny wykaz lokalizacji objętych zamówieniem oraz pełen zakres prac wchodzących w jego zakres, stanowi Załącznik nr 1 do Umowy. 2) wykonywaniu prac porządkowych zgodnie z zakresem prac, o którym mowa w pkt 1), w każdy poniedziałek, sobotę i niedzielę do godziny 10:00, w okresie od 2 lipca 2016 r. do 3 października 2016 r. włącznie. 3) Wykonawca zobowiązany będzie do wyposażenia wszystkich osób wykonujących w ramach Zadania prace porządkowe w kamizelki z napisem na plecach Czyste Stare Miasto - projekt z Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego opatrzone ponadto logiem Rady Osiedla Stare Miasto i logiem Miasta Poznania. Obowiązek przygotowania ww. kamizelek spoczywa na Wykonawcy. Wzory wyżej wymienionych oznaczeń stanowią Załącznik nr 2 do Umowy. 2. Miejsce wykonywania zamówienia: Miasto Poznań, teren Osiedla Stare Miasto w obrębie starówki. Klauzula społeczna Realizowana jest poprzez wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, co najmniej pięciu osób, wykonujących w ramach realizacji przedmiotu zamówienia czynności sprzątania terenów miejskich oraz poprzez kryterium wyboru ofert, promującym Wykonawców, którzy zatrudniają do realizacji niniejszego zamówienia ponad 5 osób na podstawie umowy o pracę. Na etapie realizacji zamówienia następować będzie weryfikacja tego obowiązku zgodnie z zapisami w § 2 ust. 2 wzoru umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 906000003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Ustala się wadium w wysokości: 5 000,00 zł. 2. Wadium wnosi się pod rygorem wykluczenia z postępowania przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku z niżej wymienionych form na Beneficjenta: - w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Miasta Poznania, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań 91 1020 4027 0000 1502 1262 0672 - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Poręczenia i gwarancje należy wystawić na Beneficjenta: Miasto Poznań Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań. 3. W celu wniesienia wadium w formach niepieniężnych należy się zgłosić do Pani Jolanty Rybakowskiej nr tel. (61) 8785402, pokój nr 227 w celu uzgodnienia trybu potwierdzenia wniesienia. Przyjęcie dokumentu przez Wydział Finansowy nie jest jednoznaczne z poprawnością złożonego wadium. 4. Za skuteczny termin wniesienia wadium w formie pieniężnej, przyjęty za ważny, będzie termin uznania rachunku Zamawiającego w dniu i godzinie otwarcia ofert

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Zatrudnienie na umowę o pracę osób przewidzianych do realizacji zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.um.poznan.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach