Przetargi.pl
Świadczenie usługi sprzątania w budynkach Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki oraz sprzątanie terenów zewnętrznych

Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki ogłasza przetarg

 • Adres: 61-701 Poznań, ul. Fredry 9
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 65 90 200 , fax. 61 852 74 64
 • Data zamieszczenia: 2015-12-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki
  ul. Fredry 9 9
  61-701 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 61 65 90 200, fax. 61 852 74 64
  REGON: 00027885300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.opera.poznan.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usługi sprzątania w budynkach Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki oraz sprzątanie terenów zewnętrznych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Świadczenie usługi sprzątania w budynkach Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki oraz sprzątanie terenów zewnętrznych zgodnie z zakresem prac określonym w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do specyfikacji
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 906000003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.opera.poznan.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach