Przetargi.pl
Uporządkowanie i wykaszanie terenów miejskich bez prawnego użytkownika

Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski ogłasza przetarg

 • Adres: 63-400 Ostrów Wielkopolski, Aleja Powstańców Wielkopolskich 18
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 062 5822400, 7366241 , fax. 062 5918206
 • Data zamieszczenia: 2016-01-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski
  Aleja Powstańców Wielkopolskich 18 18
  63-400 Ostrów Wielkopolski, woj. wielkopolskie
  tel. 062 5822400, 7366241, fax. 062 5918206
  REGON: 00063197600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Uporządkowanie i wykaszanie terenów miejskich bez prawnego użytkownika
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Uporządkowanie i wykaszanie terenów miejskich bez prawnego użytkownika. I. Zamówienie obejmuje: 1) wykoszenie trawy z wygrabieniem (wraz z wywozem), 2) usunięcie drzewa (wraz z wywozem drewna - pień główny i grubizna powyżej 10 cm - do miejsca magazynowania oraz z uporządkowaniem pozostałości po usuwanym drzewie): a) o średnicy pnia poniżej 40 cm, b) o średnicy pnia 40 - 100 cm, c) o średnicy pnia powyżej 100 cm, 3) frezowanie pni (wraz z uzupełnieniem i wyrównaniem dołu ziemią): a) o średnicy pnia poniżej 40 cm, b) o średnicy pnia 40 - 100 cm, c) o średnicy pnia powyżej 100 cm, 4) cięcie pielęgnacyjne i sanitarne korony drzewa (wraz z wywozem), 5) cięcie pielęgnacyjne i sanitarne krzewu (wraz z wywozem), 6) strzyżenie żywopłotu (wraz z wywozem), 7) utylizacja śmieci, 8) nasadzenie drzewa o min. średnicy pnia 8 cm (wraz z zakupem sadzonki, palików, wiązadeł), 9) nasadzanie krzewu (wraz z zakupem sadzonki), 10) odśnieżanie chodników (wraz z wywozem), 11) odkucie lodu z chodników (wraz z wywozem), 12) usunięcie krzewu (wraz z wywozem), 13) posypanie mieszanką solno-piaskową chodników (wraz z zakupem mieszanki), 14) udostępnienie placu magazynowania o powierzchni co najmniej 800 m2, 15) inne prace porządkowe. II. Podczas realizacji umowy wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania: 1. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651), 2. ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zmianami), 3. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zmianami). III. Maksymalna wartość zlecanych zadań nie przekroczy kwoty 200.000 zł brutto. IV. Inne wymagania. 1. Odbiór wykonanych usług będzie dokonywany przy udziale przedstawiciela zamawiającego i przedstawiciela wykonawcy. 2. Wykonawca zapewni plac do magazynowania o powierzchni minimum 800 m2, położony na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego, który będzie strzeżony, oświetlony oraz monitorowany. 3. Ilość oraz rodzaj przewiezionego drewna na plac magazynowy musi być każdorazowo potwierdzona wyciągiem z rejestru zwożonego drewna na plac magazynowy. 4. Wykonawca zapewni ewidencjonowanie drewna znajdującego się na placu magazynowym poprzez prowadzenie rejestru - zgodnie z wytycznymi przekazanymi przez zamawiającego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 906000003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W postępowaniu nie jest wymagane wniesienie wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin wykonania
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl/bip/chapter_170126.asp
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach