Przetargi.pl
Usługi porządkowe na placach targowiskowych i Jarmarkach w Poznaniu, zarządzanych przez Spółkę z o.o. TARGOWISKA w Poznaniu

Targowiska Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 60-171 Poznań, ul. Żmigrodzka 41/49
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 8520492 , fax. 61 8520492 w. 11
 • Data zamieszczenia: 2016-02-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Targowiska Sp. z o.o.
  ul. Żmigrodzka 41/49 41/49
  60-171 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 61 8520492, fax. 61 8520492 w. 11
  REGON: 63101222700000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Spółka Prawa Handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi porządkowe na placach targowiskowych i Jarmarkach w Poznaniu, zarządzanych przez Spółkę z o.o. TARGOWISKA w Poznaniu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Usługa polega na kompleksowym sprzątaniu targowisk i Jarmarków w tym zamiatanie, zmywanie płyty targowiska wraz ze stołami, dezynfekcja, wyrywanie chwastów, odśnieżanie, usuwanie śliskości, wywożenie śniegu i błota pośniegowego, usuwanie odpadów do pojemników, z zachowaniem selektywnej segregacji. Wykaz targowisk i powierzchni 1)Rynek Wildecki o powierzchni 2.658m? 2)Rynek Jeżycki o powierzchni 3.098m? 3)Rynek Świt o powierzchni 2.651m? 4)Plac Wielkopolski powierzchni 3.286m? 5)dotyczy sprzątania targowiska Dolna Wilda o powierzchni 6.040m? wewnątrz hali targowej oraz o powierzchni 2.668m?terenu wykorzystywanego pod obsługę komunikacyjną targowiska 6)Rynek Łazarski o powierzchni 5.448m? 7)Plac Bernardyński o powierzchni 2.051m2 8)Rynek Urbanowska o pow. 1.443m? 9)Rynek Racjonalizatorów o powierzchni 1.170m2 10)dotyczy sprzątania 500m? powierzchni wokół stanowisk handlowych i terenu pod obsługę komunikacyjną podczas Jarmarku Świętojańskiego na płycie Starego Rynku. 11)dotyczy sprzątania 200m? powierzchni wokół stanowisk handlowych i terenu pod obsługę komunikacyjną podczas Jarmarku Betlejem na płycie Starego Rynku.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 906000003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 9.629,00 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Czas reakcji na usunięcie zgłoszonych nieprawidłowości
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.targowiska.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach